مشاهده پایان‌نامه

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید Search thesis Get XML for All Data
ردیف کد عنوان سال تحصیلی شناسه پایان‌نامه رشته تحصیلی XML مشاهده
1 10674 ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍ر اس‍ت‍ق‍رار ف‍ن‍اوری‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‍ران 1396 ‭1000،/78،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ Get XML Data 512 بار
2 10673 ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ک‍الا ب‍ا روش‌ ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ داده‌ ک‍اوی‌؛ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ش‍رک‍ت‌ لاس‍ت‍ی‍ک‌ خ‍وزس‍ت‍ان 1396 ‭1000،/77،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ Get XML Data 272 بار
3 10672 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ان‍طب‍اق‌ ف‍ن‍اوری‌- وظی‍ف‍ه‌ و خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ ب‍ر پ‍ذی‍رش‌ ف‍ن‍اوری‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ال‍ب‍رز 1396 ‭1000،/76،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ Get XML Data 208 بار
4 10671 ب‍ررس‍ی‌ ب‍ل‍وغ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ دف‍ات‍ر پ‍ی‍ش‍خ‍وان‌ خ‍دم‍ات‌ دول‍ت‌ و ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ P-CMM و م‍دل‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ ب‍ل‍وغ‌ س‍ازم‍ان‍ی 1396 ‭1000،/75،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ Get XML Data 191 بار
5 10670 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍داوم‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ارب‍ران‌ از س‍ام‍ان‍ه‌ پ‍ی‍ام‌ رس‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ م‍ال‍ی‌؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: س‍ام‍ان‍ه‌ س‍پ‍ام‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ س‍وئ‍ی‍ف‍ت‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران 1396 ‭1000،/74،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ Get XML Data 195 بار
6 10669 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ و ش‍ک‍س‍ت‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ام‍ان‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ آم‍وزش‌؛ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: س‍ی‍س‍ت‍م‌ ج‍ام‍ع‌ آم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران 1396 ‭1000،/73،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ Get XML Data 197 بار
7 10668 ارائ‍ه‌ چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ج‍ذب‌ م‍ش‍ت‍ری‌ (ج‍ذب‌ م‍ن‍اب‍ع‌) در ب‍ان‍ک‌: ک‍ارب‍ردی‌ از ب‍ازی‌ آف‍ری‍ن‍ی 1396 ‭1000،/72،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ Get XML Data 240 بار
8 10667 م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ م‍خ‍اب‍رات‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍وب‍ی‍ت‌5 1395 ‭1000،/71،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ Get XML Data 245 بار
9 10666 ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ م‍دل‌ ه‍ای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ م‍وف‍ق‌ در ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍اش‍ی‍ن 1396 ‭1000،/70،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ Get XML Data 210 بار
10 10665 ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍رآی‍ن‍د ک‍س‍ب‌ و ک‍ار(BPMS) و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ ب‍ه‌ روش‌ ANP ف‍ازی‌؛ م‍وردم‍طال‍ع‍ه‌: ش‍رک‍ت‌ گ‍ل‍رن‍گ 1394 ‭1000،/69،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ Get XML Data 220 بار
11 10664 ک‍ش‍ف‌ دان‍ش‌ از ال‍گ‍وه‍ای‌ م‍ت‍وال‍ی‌ آر اف‌ ام‌ ب‍رای‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍رک‍ت‌ ل‍ب‍ن‍ی‌ ه‍راز 1394 ‭1000،/68،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ Get XML Data 185 بار
12 10663 ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ارب‍س‍ت‌ روش‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ در آم‍وزش‌ رش‍ت‍ه‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌: ی‍ک‌ اق‍دام‌ پ‍ژوه‍ی 1395 ‭1000،/67،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ Get XML Data 198 بار
13 10662 ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ش‍ت‍ری‌ (CRM) م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر Health 2.0؛ م‍ورد م‍طال‍ع‍ات‍ی‌: س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍م‍ه‌ س‍لام‍ت‌ ای‍ران 1395 ‭1000،/66،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ Get XML Data 191 بار
14 10661 ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ذی‍رش‌ ت‍ج‍ارت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی 1395 ‭1000،/65،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ Get XML Data 174 بار
15 10660 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ ب‍ر اع‍ت‍م‍اد و ت‍ع‍ه‍د ب‍ه‌ خ‍ری‍د آن‍لای‍ن‌؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ه‍ت‍ل‌ ه‍م‍ا 1396 ‭1000،/64،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ Get XML Data 195 بار
16 10659 ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اس‍ت‍ق‍رار م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در اپ‍رات‍ور س‍وم‌ ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ (رای‍ت‍ل‌) ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل 1396 ‭1000،/63،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ Get XML Data 187 بار
17 10658 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ ف‍روش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ آن‍لای‍ن‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ص‍م‍ی‍م‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍رای‌ خ‍ری‍د اول‌ از آن‌ ف‍روش‍گ‍اه 1396 ‭1000،/62،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ Get XML Data 175 بار
18 10657 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍م‍ای‍ل‌ ب‍ه‌ خ‍ری‍د م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ در ب‍ازاری‍اب‍ی‌ وی‍روس‍ی‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍ه‍د ارت‍ب‍اط در ف‍روش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ آن‍لای‍ن‌ ب‍ا روی‍ک‍رد داده‌ک‍اوی‌؛ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: وب‌ س‍ای‍ت‌ ای‍ون‍د 1396 ‭1000،/61،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ Get XML Data 183 بار
19 10656 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍وع‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ر م‍دل‌ ه‍ای‌ اع‍ت‍ب‍ار س‍ن‍ج‍ی‌؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ی‍ک‌ ب‍ان‍ک‌ ای‍ران‍ی 1396 ‭1000،/60،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ Get XML Data 182 بار
20 10655 ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ از خ‍دم‍ات‌ پ‍س‌ از ف‍روش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ خ‍ودرو ب‍ه‌ روش‌ ن‍زدی‍ک‍ت‍ری‍ن‌ ه‍م‍س‍ای‍ه‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ی‍زی‍ن‌؛ م‍وردک‍اوی‌: ش‍رک‍ت‌ ب‍ازرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و اس‍ت‍ان‍دارد ای‍ران 1396 ‭1000،/59،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ Get XML Data 201 بار
21 10654 ارائ‍ه‌ و پ‍ی‍اده‌س‍ازی‌ م‍دل‌ پ‍ی‍ش‍گ‍وی‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ه‍وش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ج‍ه‍ت‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ گ‍را؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ب‍ن‍گ‍اه‌ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ ج‍م‍ع‍ی 1396 ‭1000،/58،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ Get XML Data 176 بار
22 10653 ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ف‍رات‍رک‍ی‍ب‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ارت‍ب‍اطات‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات 1396 ‭1000،/57،ا ف م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ Get XML Data 200 بار
23 10652 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ق‍ی‍م‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ ب‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ک‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ص‍ادر ک‍ن‍ن‍ده‌ و وارد ک‍ن‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت 1396 ‭9900،/9،ا ا پ اق‍ت‍ص‍اد ان‍رژی‌ Get XML Data 181 بار
24 10651 ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ س‍طح‌ م‍طل‍وب‌ ان‍ت‍ش‍ار دی‌ اک‍س‍ی‍د ک‍رب‍ن‌ در ای‍ران 1396 ‭9900،/8،ا ا پ اق‍ت‍ص‍اد ان‍رژی‌ Get XML Data 221 بار
25 10650 ارزی‍اب‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر درآم‍ده‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ر ن‍اپ‍ای‍داری‌ م‍ال‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ص‍ادر ک‍ن‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت‌: ک‍ارب‍ردی‌ از م‍دل‌ پ‍ن‍ل‌ آس‍ت‍ان‍ه 1396 ‭9900،/7،ا ا پ اق‍ت‍ص‍اد ان‍رژی‌ Get XML Data 267 بار
صفحه 1 از 432    
اولین
قبلی
1
...