مشاهده پایان‌نامه

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید Search thesis Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شناسه پایان‌نامه رشته تحصیلی XML مشاهده
1 10526 م‍ارک‍س‍ی‍س‍م‌، ش‍ورش‌ و دی‍ن‌ در گ‍زی‍ده‌ ای‌ از ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ اون‍ی‍ل‌ 2016 ‭1800,/345,ET Get XML Data 147 بار
2 10525 ج‍دای‍ی‌، خ‍ودم‍خ‍ت‍اری‌ و م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ در اش‍ی‍اء ج‍ام‍د ، لاپ‍ی‍ن‌ و لاپ‍ی‍ن‍وا و م‍ه‍م‍ان‍ی‌ خ‍ان‍م‌ دال‍ووی‌ اث‍ر وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا وول‍ف‌ طب‍ق‌ ت‍ئ‍وری‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رواب‍ط م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ اری‍ک‌ ب‍رن‌ 2017 ‭1800,/344,ET Get XML Data 67 بار
3 10524 خ‍وان‍ش‌ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‍ی‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌ در ل‍ول‍ی‍ت‍ا و پ‍ی‍ل‌ ف‍ای‍ر 2016 ‭1800,/343,ET Get XML Data 58 بار
4 10523 م‍ف‍ه‍وم‌ آزادی‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ ی‍ک‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ی‌ م‍ه‍اج‍ر ن‍ی‍م‍ه‌ ی‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌: خ‍وان‍ش‌ روای‍ت‌ از دع‍وت‌ ب‍ه‌ م‍راس‍م‌ گ‍ردن‌ زن‍ی‌ و ح‍م‍ای‍ل‌ چ‍پ‌ اث‍ر ن‍اب‍وک‍وف‌ 2016 ‭1800,/342,ET Get XML Data 43 بار
5 10522 آس‍ک‍ار وای‍ل‍د و روی‍ک‍رد زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍رل‍ن‍دی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ ت‍ب‍ارش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍ص‍وی‍ر دوری‍ان‌ گ‍ری‌ 2016 ‭1800,/341,ET Get XML Data 56 بار
6 10521 ت‍اث‍ی‍ر ارزی‍اب‍ی‌ پ‍وی‍ا ب‍ر ف‍راگ‍ی‍ری‌ ک‍ال‍وک‍ی‍ش‍ن‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ج‍ان‍س‌ و ن‍ام‍ت‍ج‍ان‍س‌ در ب‍ی‍ن‌ زب‍ان‌ آم‍وزان‌ ای‍ران‍ی‌ س‍طح‌ پ‍ی‍ش‌ م‍ت‍وس‍طه‌ 2016 ‭1800,/340,ET Get XML Data 44 بار
7 10520 خ‍وان‍ش‌ دری‍دای‍ی‌ از رم‍ان‌ پ‍رت‍ق‍ال‌ ک‍وک‍ی‌ اث‍ر آن‍ت‍ون‍ی‌ ب‍رج‍ی‍س‌ خ‍وان‍ش‌ ب‍ودری‍اردی‌ از رم‍ان‌ خ‍ر خ‍ر 2016 ‭1800,/339,ET Get XML Data 52 بار
8 10519 س‍واد ارزی‍اب‍ی‌ زب‍ان‍ی‌: ن‍اه‍م‍خ‍وان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ م‍درس‍ان‌ زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌، م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍وض‍وع‍ی‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ق‍طع‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ 2016 ‭1800,/338,ET Get XML Data 49 بار
9 10518 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ 2016 ‭1800,/337,ET Get XML Data 55 بار
10 10517 ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از اب‍زار ت‍ل‍ف‍ن‍ی‌ ه‍م‍زم‍ان‌ و غ‍ی‍ره‍م‍زم‍ان‌ ب‍ر روان‍ی‌ ک‍لام‍ی‌ زب‍ان‌ آم‍وزان‌ ای‍ران‍ی‌ 2016 ‭1800,/336,ET Get XML Data 37 بار
11 10516 ج‍اب‍ج‍ای‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، چ‍ن‍دگ‍ان‍گ‍ی‌، ب‍ح‍ران‌ ه‍وی‍ت‌: خ‍وان‍ش‍ی‌ پ‍س‍ااس‍ت‍ع‍م‍اری‌ از ن‍ی‍م‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ و ب‍ذره‍ای‌ ج‍ادوی‍ی‌ وی‌. اس‌. ن‍ای‍پ‍ل‌ 2015 ‭1800,/335,ET Get XML Data 45 بار
12 10515 ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ا و آث‍ار ت‍وس‍ع‍ه‌ اب‍ع‍اد روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ان‍س‍ان‌ در آث‍ار م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر: ری‍چ‍ارد س‍وم‌، ری‍چ‍ارد دوم‌، ه‍م‍ل‍ت‌ و ل‍ی‍رش‍اه‌ 2016 ‭1800,/334,ET Get XML Data 44 بار
13 10514 خ‍اق‍ان‍ی‌ و ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر از ن‍ظر م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ع‍اره‌ ای‌ 2016 ‭1800,/333,ET Get XML Data 53 بار
14 10513 پ‍ژوه‍ش‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ آم‍وزش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ س‍طح‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ در م‍دارس‌ و آم‍وزش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ 2016 ‭1800,/332,ET Get XML Data 51 بار
15 10512 ال‍گ‍وه‍ای‌ ن‍ق‍ل‌ ق‍ول‍ی‌ در م‍ق‍الات‌ ک‍م‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ب‍خ‍ش‌ م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ق‍الات‌ در م‍ق‍الات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و داخ‍ل‍ی‌ 2016 ‭1800,/331,ET Get XML Data 50 بار
16 10511 ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ خ‍طای‌ ش‍ف‍اه‍ی‌، ت‍ف‍اوت‌ ه‍ای‌ ف‍ردی‌، ت‍وس‍ع‍ه‌ زب‍ان‌ دوم‌: ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ خ‍طای‌ ن‍ه‍ان‌ و آش‍ک‍ار 2016 ‭1800,/330,ET Get XML Data 42 بار
17 10510 س‍اخ‍ت‍ار ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ در ت‍وج‍ه‌ م‍ق‍طع‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌: ع‍ق‍ای‍د و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ع‍ل‍م‍ان‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ 2016 ‭1800,/329,ET Get XML Data 47 بار
18 10509 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر آم‍وزش‌ گ‍رام‍ر از طری‍ق‌ داس‍ت‍ان‌ گ‍وی‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ (ی‍ادگ‍ی‍ری‌ از ن‍ظر گ‍رام‍ری‌) و ع‍اطف‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ ک‍ه‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ را ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ زب‍ان‌ خ‍ارج‍ی‌ ی‍اد م‍ی‌ گ‍ی‍رن‍د در س‍طوح‌ م‍ت‍ق‍اوت‌ 2016 ‭1800,/328,ET Get XML Data 47 بار
19 10508 ت‍طاب‍ق‌ ب‍اور و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ع‍ل‍م‍ان‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍دری‍س‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ خ‍وان‍دن‌ 2016 ‭1800,/327,ET Get XML Data 45 بار
20 10507 ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ گ‍ات‍ل‍ی‍ب‌ در ت‍رج‍م‍ه‌ زی‍رن‍وی‍س‌ ف‍ی‍ل‍م‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ 2015 ‭1800,/326,ET Get XML Data 45 بار
21 10506 ب‍ررس‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ و اع‍ت‍ق‍اد آن‌ ه‍ا در راب‍طه‌ ب‍ا ارزی‍اب‍ی‌ پ‍وی‍ا 2015 ‭1800,/325,ET Get XML Data 39 بار
22 10505 ارزی‍اب‍ی‌ آم‍وزش‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ در م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ای‍ران‌: ب‍رس‍ی‌ ن‍ق‍ادان‍ه‌ 2016 ‭1800,/324,ET Get XML Data 44 بار
23 10504 ب‍ررس‍ی‌ اگ‍زی‍س‍ت‍ان‍س‍ی‍ال‍ی‍س‍ت‍ی‌ رم‍ان‌ ج‍ود گ‍م‍ن‍ام‌ اث‍ر ت‍وم‍اس‌ ه‍اردی‌: خ‍وان‍ش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ات‌ س‍ارت‍ر 2014 ‭1800,/323,ET Get XML Data 51 بار
24 10503 آس‍ی‍ب‌ روان‍ی‌ و ش‍ه‍ادت‌: خ‍وان‍ش‌ روان‍ک‍اوان‍ه‌ رم‍ان‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ اث‍ر آن‌ ان‍رای‍ت‌ 2015 ‭1800,/322,ET Get XML Data 50 بار
25 10502 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍اه‍ن‍ده‌ ان‍گ‍ی‍زه‌ در آم‍وزش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ زب‍ان‌ ای‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ل‍م‌ ه‍ا و زب‍ان‌ آم‍وزان‌ 2015 ‭1800,/321,ET Get XML Data 56 بار
صفحه 1 از 426    
اولین
قبلی
1
...