مشاهده پایان‌نامه

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید Search thesis Get XML for All Data
ردیف کد عنوان سال تحصیلی شناسه پایان‌نامه رشته تحصیلی XML مشاهده
1 21 ارزش‍ی‍اب‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا، ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌، ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ان‍ون‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ خ‍واه‍ران‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ 1380 ‭۳۰۰۰،/۱۳۰،ر ت پ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی Get XML Data 418 بار
2 21 ارزش‍ی‍اب‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا، ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌، ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ان‍ون‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ خ‍واه‍ران‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ 1380 ‭3000،/130،ر ت پ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی Get XML Data 418 بار
3 21 ارزش‍ی‍اب‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا، ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌، ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ان‍ون‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ خ‍واه‍ران‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ 1380 ‭3000،/130،ر ت پ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی Get XML Data 418 بار
4 21 س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ در ق‍ف‍ق‍از ج‍ن‍وب‍ی‌؛ف‍رص‍ت‌ ه‍ا و چ‍ال‍ش‌ ه‍ا 1390 ‭9220،/11،ب ر ژ پ Get XML Data 413 بار
5 7003 س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ پ‍ل‍ی‌ آک‍وات‍ری‍س‌ - u) دی‌ م‍ت‍ی‍ل‌ ف‍س‍ف‍ات‍و) ب‍ی‍س‌ - u(دی‌ م‍ت‍ی‍ل‌ س‍ول‍ف‍وک‍س‍ی‍د ) ( دی‌ م‍ت‍ی‍ل‌ س‍ول‍ف‍وک‍س‍ی‍د) دی‌ م‍ن‍گ‍ن‍زII)(، ن‍ی‍ت‍رات‌ م‍ون‍وه‍ی‍درات‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ چ‍ه‍ار ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ پ‍روت‍ون‌ 1385 ‭2000،/270،م ی ش پ Get XML Data 186 بار
6 6996 ب‍ررس‍ی‌ س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ن‍ان‍و 1383 ‭2000،/235،م ی ش پ Get XML Data 141 بار
7 6997 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ت‍ری‍س‌ - N م‍ت‍ی‍ل‌ اوره‌ - ه‍گ‍زا --u اس‍ت‍ات‍و --u3 اک‍س‍و- ت‍ری‌ ک‍روم‌ III)( ک‍ل‍ری‍د و ت‍ه‍ی‍ه‌، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ل‍وری‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ پ‍ل‍ی‌ م‍ری‌ دی‌ اک‍س‍و- دی‌ م‍ت‍ی‍ل‌ س‍ول‍ف‍وک‍س‍ی‍د - ت‍ت‍راک‍ی‍س‌ --u دی‌ م‍ت‍ی‍ل‌ ف‍س‍ف‍ات‍و - اوران‍ی‍وم‌ Vi)( 1384 ‭2000،/250،م ی ش پ Get XML Data 160 بار
8 6998 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ خ‍ود ت‍ج‍م‍ع‍ی‌ ک‍ادی‍م‌ II)(، ق‍ل‍ع‌ IV)( و س‍ری‍م‌ III)( ب‍ا ت‍رک‍ی‍ب‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ پ‍روت‍ون‌ phen H)2(pydc)( ش‍ام‍ل‌1 ،10- ف‍ن‍ان‍ت‍رول‍ی‍ن‌ phen)( و پ‍ی‍ری‍دی‍ن‌-2،6- دی‌ ک‍رب‍وک‍س‍ی‍لات‌ 1384 ‭2000،/252،م ی ش پ Get XML Data 205 بار
9 6999 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ ف‍ل‍ز - ف‍س‍ف‍ات‌ ب‍ا ح‍ف‍ره‌ ه‍ای‌ ن‍ان‍و و ت‍ه‍ی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ اک‍س‍و س‍ه‌ م‍رک‍زی‌ اس‍ت‍ات‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ل‍ور ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ X-ray 1384 ‭2000،/255،م ی ش پ Get XML Data 159 بار
10 7000 س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ ع‍ن‍اص‍ر واس‍طه‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ن‍ان‍و و س‍اخ‍ت‍ار ب‍ل‍وری‌ و م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س 1385 ‭2000،/262،م ی ش پ Get XML Data 176 بار
11 7001 س‍ن‍ت‍ز و م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ Pb(II( ، Hg(II( و Mg(II( از ت‍رک‍ی‍ب‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ پ‍روت‍ون‌ پ‍ی‍پ‍رازی‍ن‍ی‍م‌ پ‍ی‍ری‍دی‍ن‌ -2،6- دی‌ ک‍رب‍وک‍س‍ی‍لات 1385 ‭2000،/263،م ی ش پ Get XML Data 175 بار
12 7002 ت‍ه‍ی‍ه‌، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ل‍وری‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ پ‍ل‍ی‌ م‍ری‌ ب‍ی‍س‌ --u دی‌ م‍ت‍ی‍ل‌ ف‍س‍ف‍ات‍و - - u ن‍ی‍ت‍رات‍و - دی‌ م‍ت‍ی‍ل‌ س‍ول‍ف‍وک‍س‍ی‍د لان‍ت‍ان‍ی‍م 1385 ‭2000،/269،م ی ش پ Get XML Data 136 بار
13 7004 ب‍ررس‍ی‌ س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ م‍ع‍دن‍ی‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ن‍ان‍و و س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ روی‌ II)( ب‍ا ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ پ‍روت‍ون 1385 ‭2000،/273،م ی ش پ Get XML Data 132 بار
14 6994 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‍ه‍ای‌ :1.]Cr3O(OAc)6(Thiourea)3]Cl 2.]Cr2FeO(OAc)6(urea)3]Cl 3.]Cu3O(OAc)6(H2O)3]Cl 4.]Fe16O8(OH)8(DMP)12(O 1383 ‭2000،/231،م ی ش پ Get XML Data 183 بار
15 7005 ت‍ه‍ی‍ه‌، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ آل‍ک‍ی‍ل‌ ف‍س‍ف‍ات‍ی‌ آه‍ن‌ III)( و ک‍ادم‍ی‍م‌ و ب‍ررس‍ی‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍ار ب‍ل‍وری‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ پ‍ل‍ی‌ م‍ری‌ ب‍ی‍س‌ --u دی‌ م‍ت‍ی‍ل‌ ف‍س‍ف‍ات‍و - ب‍ی‍س‌ --u3 دی‌ م‍ت‍ی‍ل‌ ف‍س‍ف‍ات‍و دی‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز 1385 ‭2000،/274،م ی ش پ Get XML Data 219 بار
16 7006 ت‍ه‍ی‍ه‌، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ل‍وری‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ Sm2(BTEC)2(H2O)8(H2en).4H2O)( و ت‍رک‍ی‍ب‌ ج‍ف‍ت‌ ی‍ون‌ 1386 ‭2000،/294،م ی ش پ Get XML Data 141 بار
17 7007 ت‍ه‍ی‍ه‌، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ آل‍ک‍ی‍ل‌ ف‍س‍ف‍ات‍ی‌ گ‍ادول‍ی‍ن‍وم‌ III)( و ج‍ف‍ت‌ ی‍ون‌ ب‍ی‍س‌ (1و2-پ‍روپ‍ان‌ دی‌ آم‍ون‍ی‍وم‌)(1،2،4و5-ب‍ن‍زن‌ ت‍ت‍راک‍رب‍وک‍س‍ی‍لات‍و) دی‌ ه‍ی‍درات‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌، ب‍ررس‍ی‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍ار ب‍ل‍وری‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ پ‍ل‍ی‌ [1و2-پ‍روپ‍ان‌ دی‌ آم‍ون‍ی‍وم‌-u]1،2،4و5- ب‍ن‍زن‌ ت‍ت‍را ک‍رب‍وک‍س‍ی‍لات‍و) روی‌ ]II)( ت‍ت‍را ه‍ی‍درات‌ ] 1386 ‭2000،/308،م ی ش پ Get XML Data 172 بار
18 7008 ت‍ه‍ی‍ه‌، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ل‍وری‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ]]CU(BTEC)](H2en).2.5H2O]n و ]CO(H2O)6]]BTEC]]H2en[ 1386 ‭2000،/315،م ی ش پ Get XML Data 145 بار
19 7009 س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ پ‍روت‍ون‌ پ‍روپ‍ان‌ -1،2- دی‌ آم‍ون‍ی‍م‌ پ‍ی‍ری‍دی‍ن‌ -2،6- دی‌ ک‍رب‍وک‍س‍ی‍لات‌ و ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ن‍ی‍ک‍ل‌ II)( ح‍اص‍ل‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ پ‍روت‍ون 1387 ‭2000،/324،م ی ش پ Get XML Data 153 بار
20 7010 س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍ان‍و ذره‌ ه‍ای‌ اک‍س‍ی‍د ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ط ح‍اوی‌ Ce,Zr و ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ م‍رب‍وط 1386 ‭2000،/325،م ی ش پ Get XML Data 202 بار
21 7011 س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍ان‍و ذره‌ه‍ای‌ اک‍س‍ی‍ده‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ط Co(II( وNi(II( و س‍اخ‍ت‍ار م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ 1386 ‭2000،/327،م ی ش پ Get XML Data 165 بار
22 6995 م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ک‍ات‍ال‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ FCC در م‍ق‍اب‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍اه‍ش‌ ده‍ن‍ده‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ (ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ح‍اوی‌ ع‍ن‍اص‍ر واس‍طه‌) 1383 ‭2000،/234،م ی ش پ Get XML Data 168 بار
23 6993 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‍ه‍ای‌ ت‍ری‌ اس‍ت‍ام‍ی‍د - ه‍گ‍زا- -u اس‍ت‍ات‍و- -u3 اک‍س‍و- م‍ون‍وک‍روم‌III)( دی‌آه‍ن‌III)( و م‍ون‍و آه‍ن‌III)(دی‌ ک‍روم‌III)(ک‍ل‍ری‍د،ت‍ری‌ آن‍ی‍ل‍ی‍ن‌ - ه‍گ‍زا--u اس‍ت‍ات‍و- -u3 اک‍س‍و- ت‍ری‌ ک‍روم‌ III)( ک‍ل‍ری‍د و ت‍ری‍س‌ ( ت‍ری‌ آل‍ک‍ی‍ل‌ ف‍س‍ف‍ات‌) - ه‍گ‍زا- -u اس‍ت‍ات‍و--u3 اک‍س‍و- م‍ون‍وک‍روم‌III)( دی‌آه‍ن‌ III)( ک‍ل‍ری‍د 1382 ‭2000،/224،م ی ش پ Get XML Data 170 بار
24 7013 ق‍رارداد ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ب‍از ش‍ی‍ف‌ ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍م‌ در چ‍ارچ‍وب‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ن‍ان‍و ح‍ف‍ره‌ MCM- 41 و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ح‍اص‍ل 1388 ‭2000،/375،م ی ش پ Get XML Data 109 بار
25 6982 س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‍ه‍ای‌ ب‍ن‍زوئ‍ی‍ل‌ م‍ت‍ی‍ل‍ن‌ ت‍ری‌ ف‍ن‍ی‍ل‌ آرس‍ن‍ان‌ و ب‍ن‍زوئ‍ی‍ل‌ م‍ت‍ی‍ل‍ن‌ ت‍ری‌ ف‍ن‍ی‍ل‌ ف‍س‍ف‍وران‌ ب‍ا ع‍ن‍اص‍ر ن‍ی‍ک‍ل‌، پ‍الادی‍م‌، پ‍لات‍ی‍ن‌ و آه‍ن‌ 1379 ‭2000،/168،م ی ش پ Get XML Data 116 بار
صفحه 1 از 432    
اولین
قبلی
1
...