مشاهده پایان‌نامه

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید Search thesis Get XML for All Data
ردیف کد عنوان سال تحصیلی شناسه پایان‌نامه رشته تحصیلی XML مشاهده
1 3269 ‌,Identification and analysis of ecotourism suitable development zone with emphasis on geomorphologica 1390 ‭8000،/272،ژ غج پ Get XML Data 209 بار
2 6213 Involvement of glutamatergic system of CA1 on harmane induced-amnesia in the step-down passive avoi 1391 ‭2600،/425،ج ی ز پ Get XML Data 220 بار
3 4399 ,A modified super efficiency measure based on input output simultaneous change projection in data env 1390 ‭2800،/471،ک ی ر پ Get XML Data 159 بار
4 7378 ,Synthesis of Ni0.2CoxZn0.8-xFe2O4 Ferrites by combustion method: study of magnetice and structural p 1393 ‭2200،/248،ی ف پ Get XML Data 197 بار
5 10357 Strategies in intralingual translation of english classic novels for children 2008 ‭1800,/176,ET Get XML Data 186 بار
6 10358 Comparative analysis of the use of hedges & emphatics in english and persian academic research articles of sociology & psychology 2006 ‭1800,/177,ET Get XML Data 181 بار
7 3439 آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر دع‍اوی‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی 1394 ‭9600،/100،خ قح پ Get XML Data 227 بار
8 3518 آئ‍ی‍ن‌ داوری‌ م‍رک‍ز داوری‌ ات‍اق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ و م‍ق‍ررات‌ ات‍اق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ 1390 ‭9600،/30،خ قح پ Get XML Data 188 بار
9 3478 آئ‍ی‍ن‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ دع‍اوی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ت‍ص‍رف‌ ع‍دوان‍ی‌ 1395 ‭9600،/136،خ قح پ Get XML Data 220 بار
10 9430 آئ‍ی‍ن‌ زرت‍ش‍ت‍ی‍ان‌ ی‍زد 1351 ‭7000،/31،ات پ Get XML Data 268 بار
11 1144 آب‌ و ه‍وا و راح‍ت‍ی‌ ان‍س‍ان‌ در ک‍اش‍ان‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍اخ‍ص‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ TCI 1395 ‭8000،/622،آ غج پ Get XML Data 237 بار
12 3538 آث‍ار ع‍دم‌ ان‍طب‍اق‌ م‍ب‍ی‍ع‌ ب‍ا ق‍رارداد در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ ب‍ی‍ع‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍الا(1980- وی‍ن‌) 1386 ‭9600،/5،خ قح پ Get XML Data 175 بار
13 6265 آث‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ش‍وری‌ و ب‍رخ‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر پ‍ر م‍ص‍رف‌ ب‍ر رش‍د و م‍ی‍زان‌ ج‍ذب‌ ع‍ن‍اص‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ در گ‍ی‍اه‌ ی‍ون‍ج‍ه‌ 1378 ‭2600،/107،گ ی ز پ Get XML Data 267 بار
14 6385 آث‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ش‍وری‌ (ک‍ل‍رورس‍دی‍م‌) و ک‍ل‍س‍ی‍م‌ ب‍ر روی‌ ف‍ت‍وس‍ن‍ت‍ز ، رش‍د و م‍ح‍ت‍وی‌ ع‍ن‍اص‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ م‍وج‍ود در گ‍ی‍اه‌ ی‍ون‍ج‍ه‌ .MEDICAGO SATIVA L 1375 ‭2600،/68،گ ی ز پ Get XML Data 211 بار
15 1829 آث‍ار و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ق‍راخ‍ان‍ی‍ان 1393 ‭7000،/228،ات پ Get XML Data 224 بار
16 7723 آث‍ار ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ س‍ازی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ، خ‍ودت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ و خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ت‍ازه‌ ک‍ار در اج‍رای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌ م‍ب‍اح‍ث‌ درس‍ی 1392 ‭600،/169،آ م پ Get XML Data 250 بار
17 4723 آخ‍ری‍ن‌ م‍دول‌ ه‍ای‌ ک‍وه‍م‍ول‍وژی‌ م‍وض‍ع‍ی‌ و ح‍ل‍ق‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ات‍ن‍ری 1391 ‭2800،/538،م ی ر پ Get XML Data 187 بار
18 5069 آداب‌ و رس‍وم‌ ص‍وف‍ی‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ اوراد الاح‍ب‍اب‌ و ف‍ص‍وص‌ الاداب‌ 1394 ‭4000،/274،ف د ا پ Get XML Data 208 بار
19 1811 آداب‌، رس‍وم‌ و س‍ن‍ن‌ ای‍ران‌ ع‍ص‍ر ق‍اج‍ار از دی‍دگ‍اه‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا و خ‍اطرات‌ اروپ‍ای‍ی‍ان‌ 1391 ‭7000،/199،ات پ Get XML Data 246 بار
20 1851 آذرب‍ای‍ج‍ان‌ در دوره‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‍ان‌ (ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ در دوره‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‍ان‌) 1394 ‭7000،/272،ات پ Get XML Data 255 بار
21 1766 آذرب‍ای‍ج‍ان‌ در دوره‌ س‍ل‍ج‍وق‍ی‍ان 1386 ‭7000،/115،ات پ Get XML Data 282 بار
22 8351 آراء ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ای‍ران‍ش‍ه‍ر 1357 ‭500،/22،ش م پ Get XML Data 200 بار
23 4828 آراءال‍ع‍ق‍ادال‍ن‍ق‍دی‍ه ف‍ی‌ ال‍ش‍ع‍رال‍ع‍رب‍ی‌ 1385 ‭6000،/42،ع د ا پ Get XML Data 198 بار
24 4834 آراو ش‍وق‍ی‌ ض‍ی‍ف‌ ال‍ن‍ح‍وی‍ه 1387 ‭6000،/48،ع د ا پ Get XML Data 155 بار
25 6098 آرای‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍م‍اره‌ای‌ س‍رده‌ ش‍ن‍گ‌ اس‍ب‍ی‌ در ای‍ران 1375 ‭2600،/64،گ ی ز پ Get XML Data 136 بار
صفحه 1 از 432    
اولین
قبلی
1
...