مشاهده پایان‌نامه

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید Search thesis Get XML for All Data
ردیف کد عنوان سال تحصیلی شناسه پایان‌نامه رشته تحصیلی XML مشاهده
1 13 ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ت‍وث‍ی‍ق‌ اس‍ن‍اد ت‍ج‍اری‌, ‭9620،/4،خ قح ژ پ Get XML Data 310 بار
2 121 ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ج‍دای‍ی‌ ه‍رات‌ از ای‍ران‌ دوره‌ ق‍اج‍ار, ‭7010،/15،ات د پ ت‍اری‍خ‌ Get XML Data 188 بار
3 408 م‍خ‍ت‍ل‍ط س‍ازی‌ ه‍ی‍ل‍ب‍رت‌ *-C م‍دول‍ه‍ای‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ض‍رب‍گ‍ره‍ای‌ K)،B(H و ای‍ن‍ول‍وش‍ن‌ ه‍ای‌ روی ‍1384 ‭2810،/19،م ی ر د پ Get XML Data 204 بار
4 813 ش‍رط ب‍ن‍دی‌ و اح‍ک‍ام‌ آن‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ 0 ‭9510،/1،قف د پ Get XML Data 234 بار
5 814 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ اخ‍ت‍لالات‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ دخ‍ت‍ران‌ دان‍ش‍ج‍وی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ 0 ‭3000،/35،ر ت پ Get XML Data 241 بار
6 825 آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ت‍رک‍ی‍ه‌ 0 ‭700،/126،ر ب پ Get XML Data 237 بار
7 1017 ل‍وازم‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ وح‍دت‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ک‍ی‌ وج‍ود م‍لاص‍درا در ح‍وزه‌ ی‌ ع‍ل‍م‌ ال‍ن‍ف‍س‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ‭5000،/198،لف پ ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌ Get XML Data 150 بار
8 1501 ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ اج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ در م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ 0 ‭700،/368،ر ب پ Get XML Data 224 بار
9 2063 دی‍دگ‍اه‌ ب‍رگ‍س‍ون‌ در م‍ورد ش‍ه‍ود و اش‍ارات‌ آن‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت 0 ‭900،/89،ت لف پ Get XML Data 240 بار
10 2163 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍اری‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ م‍دارس‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ 0 ‭3000،/10،ر ت پ Get XML Data 190 بار
11 2370 ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ وه‍ل‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ درم‍ان‍ده‌ س‍از ع‍ض‍لات‌ ارک‍ت‍ور اس‍پ‍ای‍ن‌ ب‍ر زم‍ان‌ رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ پ‍ای‍داری‌ پ‍س‌ از اج‍رای‌ ح‍رک‍ت‌ پ‍رش‌ - ف‍رود ت‍ک‌ پ‍ا ب‍ا ان‍دام‌ م‍س‍ل‍ط و غ‍ی‍ر م‍س‍ل‍ط 0 ‭3000،/433،ر ت پ Get XML Data 185 بار
12 2457 ت‍اث‍ی‍ر ه‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ و ث‍ب‍ات‌ ده‍ن‍ده‌ ب‍ر درد، خ‍س‍ت‍گ‍ی‌، ن‍ات‍وان‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ و ام‍ت‍ی‍ازات‌ SFMA زن‍ان‌ در دوره‌ پ‍س‌ از زای‍م‍ان 0 ‭3000،/503،ر ت پ Get XML Data 261 بار
13 2502 ت‍اث‍ی‍ر اف‍زای‍ش‌ م‍س‍اف‍ت‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ و ت‍رج‍ی‍ح‌ اف‍راد ب‍ر دق‍ت‌ اج‍را و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ EMG ع‍ض‍لات‌ در پ‍رت‍اب‌ دارت‌ 0 ‭3000،/370،ر ت پ Get XML Data 170 بار
14 2511 اث‍ر س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و خ‍ل‍ق‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ض‍م‍ن‍ی 0 ‭3000،/423،ر ت پ Get XML Data 207 بار
15 2571 ت‍اث‍ی‍ر ح‍اد ت‍م‍ری‍ن‌ پ‍لای‍وم‍ت‍ری‍ک‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍ر ارت‍ف‍اع‌ ف‍رود ب‍ر ب‍رخ‍ی‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روم‍ای‍وگ‍راف‍ی‌ ف‍رود - پ‍رش‌ پ‍س‍ران‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ 0 ‭3000،/359،ر ت پ Get XML Data 238 بار
16 2667 راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ن‍ش‌ زای‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ 0 ‭3000،/411،ر ت پ Get XML Data 192 بار
17 2683 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ک‍اف‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ اس‍ت‍خ‍ره‍ای‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ ف‍ن‌ س‍روک‍وال‌ ‭3000،/478،ر ت پ Get XML Data 189 بار
18 2926 م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍اد ده‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ س‍ی‍ن‍وپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ و اث‍رات‌ آن‌ در ت‍اس‍ی‍س‌ ف‍رودگ‍اه‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭8000،/180،غج پ Get XML Data 203 بار
19 3441 ش‍رای‍ط و ح‍دود ب‍طلان‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ت‍اج‍ر ورش‍ک‍س‍ت‍ه 0 ‭9600،/102،خ قح پ Get XML Data 186 بار
20 4774 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رم‍ان‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ن‍ف‍ی‌ اث‍ر ژرژ س‍ال‍م‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ادب‍ی‌ اگ‍زی‍س‍ت‍ان‍س‍ی‍ال‍ی‍س‍م 0 ‭6000،/128،ع د ا پ Get XML Data 210 بار
21 4950 ص‍ور خ‍ی‍ال‌ در غ‍زل‍ی‍ات‌ خ‍واج‍وی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭4000،/159،ف د ا پ Get XML Data 195 بار
22 5055 ش‍ب‍ل‍ی‌، ش‍رح‌ اح‍وال‌ و آث‍ار او در م‍ن‍اب‍ع‌ اول‍ی‍ه‌ ت‍ص‍وف‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭4000،/26،ف د ا پ Get XML Data 198 بار
23 5064 ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ : ک‍ت‍اب‌ اول‌ و دوم‌ از ادب‌ ع‍رب‍ی‌ دک‍ت‍ر طه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ 0 ‭4000،/27،ف د ا پ Get XML Data 156 بار
24 5093 ش‍رح‌ اص‍طلاح‍ات‌ دی‍وان‍ی‌ ع‍ال‍م‌ آرای‌ ن‍ادری‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭4000،/37،ف د ا پ Get XML Data 145 بار
25 5094 ش‍ی‍طان‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ارف‍ان‌ : ب‍ررس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ دف‍اع‌ از اب‍ل‍ی‍س‌ در آث‍ار ح‍لاج‌ ، غ‍زال‍ی‌ ، ع‍ی‍ن‌ال‍ق‍ض‍ات‌ ، ع‍طار ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭4000،/38،ف د ا پ Get XML Data 141 بار
صفحه 1 از 432    
اولین
قبلی
1
...