مشاهده پایان‌نامه

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید Search thesis Get XML for All Data
ردیف کد عنوان سال تحصیلی شناسه پایان‌نامه رشته تحصیلی XML مشاهده
51 10624 ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌، م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از اب‍زاره‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1394 ‭3300،/91،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 143 بار
52 10623 ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ س‍ب‍ز ب‍ا ارزش‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1394 ‭3300،/90،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 119 بار
53 10622 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ر ارزش‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1390 ‭3300،/89،ح پ ‍ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 123 بار
54 10621 غ‍ف‍ل‍ت‌ از ت‍ئ‍وری‌ ح‍س‍اب‍داری‌: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ق‍الات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در م‍ج‍لات‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر داخ‍ل‌ و خ‍ارج‌ از ای‍ران 1392 ‭3300،/88،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 123 بار
55 10620 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ و س‍ررس‍ی‍د ب‍ده‍ی‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ک‍ارای‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری 1394 ‭3300،/87،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 119 بار
56 10619 ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ض‍ری‍ب P/E 1394 ‭3300،/86،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 120 بار
57 10618 ن‍ق‍ش‌ ان‍دازه‌ ش‍رک‍ت‌ و س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ در ب‍ه‍ره‌ وری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1393 ‭3300،/85،ح پ حسابداری‌ Get XML Data 113 بار
58 10617 ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ اج‍زای‌ س‍ود (ن‍ق‍دی‌، ت‍ع‍ه‍دی‌، س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌، غ‍ی‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌) در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1393 ‭3300،/84،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 113 بار
59 10616 ب‍ررس‍ی‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ اج‍ت‍ن‍اب‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ری‍س‍ک‌ س‍ق‍وط آت‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام 1393 ‭3300،/83،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 108 بار
60 10615 م‍وازن‍ه‌ ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌، ک‍ارای‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1391 ‭3300،/82،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 128 بار
61 10614 اص‍لاح‌ م‍دل‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌، ح‍ج‍م‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌، س‍ود (CVP) ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از چ‍س‍ب‍ن‍دگ‍ی‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ و م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ ش‍رطی 1393 ‭3300،/81،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 108 بار
62 10613 ب‍ررس‍ی‌ رواب‍ط م‍ی‍ان‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌، پ‍اداش‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ م‍دی‍ره‌ و ک‍ارای‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1393 ‭3300،/80،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 122 بار
63 10612 ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ارزش‌ دف‍ت‍ری‌ ب‍ه‌ ارزش‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ و چ‍ول‍گ‍ی‌ ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1393 ‭3300،/79،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 113 بار
64 10611 ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و ب‍ازده‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ آن‌ ه‍ا 1389 ‭3300،/78،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 113 بار
65 10610 ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌ در گ‍ردش‌ و ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1389 ‭3300،/77،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 115 بار
66 10609 ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر اج‍ت‍ن‍اب‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ و ارزش‌ وج‍وه‌ ن‍ق‍د ن‍گ‍ه‍داری‌ ش‍ده‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1392 ‭3300،/76،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 110 بار
67 10608 ن‍ق‍ش‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ر اج‍ت‍ن‍اب‌ از م‍ال‍ی‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1393 ‭3300،/75،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 111 بار
68 10607 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍وان‍ای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ر ت‍ج‍دی‍د ارائ‍ه‌ ص‍ورت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا: ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ان‍گ‍ی‍زه‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍دی‍د ارائ‍ه 1393 ‭3300،/74،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 118 بار
69 10606 ت‍اث‍ی‍ر ت‍ن‍وع‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌، س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ و ج‍ری‍ان‌ ن‍ق‍د آزاد ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ه‍ا 1393 ‭3300،/73،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 104 بار
70 10605 راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ت‍ج‍اری‌ ش‍رک‍ت‌ و س‍طح‌ اج‍ت‍ن‍اب‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار 1392 ‭3300،/72،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 92 بار
71 10604 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍وام‍ل‌ م‍ح‍ی‍ط ت‍ج‍اری‌ ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ اب‍زاره‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت 1393 ‭3300،/71،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 99 بار
72 10603 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ (ت‍خ‍ص‍ص‌، دوره‌ ت‍ص‍دی‌ گ‍ری‌، ان‍دازه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌) ب‍ر اح‍ت‍م‍ال‌ ت‍ج‍دی‍د ارائ‍ه‌ ص‍ورت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی 1393 ‭3300،/70،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 108 بار
73 10602 ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ رق‍اب‍ت‌ در ب‍ازار م‍ح‍ص‍ول‌، ب‍ازده‌ ح‍ق‍وق‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ س‍ه‍ام‌ و اه‍رم‌ م‍ال‍ی‌ (دف‍ت‍ری‌ و ب‍ازاری‌) در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1393 ‭3300،/69،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 92 بار
74 10601 ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ت‍وان‍ای‍ی‌ م‍دی‍ران‌، ان‍دازه‌ ش‍رک‍ت‌، م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ن‍ه‍ادی‌ و ن‍وس‍ان‍ات‌ ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ا م‍ی‍زان‌ ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1392 ‭3300،/68،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 107 بار
75 10600 ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ پ‍وی‍ای‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د و س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری 1393 ‭3300،/67،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 104 بار
صفحه 3 از 432