مشاهده پایان‌نامه

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید Search thesis Get XML for All Data
ردیف کد عنوان سال تحصیلی شناسه پایان‌نامه رشته تحصیلی XML مشاهده
26 10649 ت‍اث‍ی‍ر ق‍ی‍م‍ت‌ ان‍رژی‌ در ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ر ت‍ج‍ارت‌ دوج‍ان‍ب‍ه‌ ای‍ران‌ ب‍ا ش‍رک‍ای‌ ع‍م‍ده‌ ت‍ج‍اری 1395 ‭9900،/6،ا ا پ اق‍ت‍ص‍اد ان‍رژی‌ Get XML Data 130 بار
27 10648 ب‍ررس‍ی‌ م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ م‍ول‍د و رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌؛ م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ م‍وردی‌ ای‍ران‌ و 25 م‍ن‍ت‍خ‍ب 1395 ‭9900،/5،ا ا پ اق‍ت‍ص‍اد ان‍رژی‌ Get XML Data 119 بار
28 10647 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ش‍دت‌ ان‍رژی‌ ب‍ا ل‍ح‍اظ ش‍ک‍س‍ت‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ در ای‍ران 1395 ‭9900،/4،ا ا پ اق‍ت‍ص‍اد ان‍رژی‌ Get XML Data 104 بار
29 10646 ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ ب‍رق‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍ع‍رف‍ه‌ ب‍ل‍وک‍ی‌ در 5 اس‍ت‍ان‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ای‍ران 1395 ‭9900،/3،ا ا پ اق‍ت‍ص‍اد ان‍رژی‌ Get XML Data 103 بار
30 10645 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ پ‍ول‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ش‍وک‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی 1396 ‭9900،/2،ا ا پ اق‍ت‍ص‍اد ان‍رژی‌ Get XML Data 104 بار
31 10644 ت‍اث‍ی‍ر چ‍رخ‍ه‌ ه‍ای‌ ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ب‍ر ت‍ورم‌ در ای‍ران 1395 ‭9900،/1،ا ا پ اق‍ت‍ص‍اد ان‍رژی‌ Get XML Data 114 بار
32 10643 رف‍ت‍ار م‍س‍ت‍دل‌ در ب‍ی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر؛ ک‍ارب‍رد ت‍ئ‍وری‌ ع‍م‍ل‌ م‍ن‍طق‍ی 1395 ‭2300،/9،ب م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ Get XML Data 121 بار
33 10642 ت‍اث‍ی‍ر گ‍رای‍ش‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‍ه‌ و گ‍رای‍ش‌ ت‍ع‍ام‍ل‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ازار ب‍ا ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‍ی‌ و اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ب‍ازاری‍اب‍ی 1396 ‭2300،/8،ب م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ Get XML Data 129 بار
34 10641 ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌، س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ س‍ود و ف‍رص‍ت‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ن‍ه‍ادی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1396 ‭2300،/7،ب م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ م‍ال‍ی‌ Get XML Data 119 بار
35 10640 طراح‍ی‌ م‍دل‌ ق‍ص‍د خ‍ری‍د م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اب‍ع‍اد درگ‍ی‍ری‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر اع‍ت‍ب‍ار ت‍ای‍ی‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ 1395 ‭2300،/6،ب م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ Get XML Data 105 بار
36 10639 ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍ان‍ک‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍اک‍س‍ت‍ری‌؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ی‍ک‌ ب‍ان‍ک‌ ن‍ی‍م‍ه‌ خ‍ص‍وص‍ی 1396 ‭2100،/9،ص م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ ت‍ول‍ی‍د Get XML Data 111 بار
37 10638 ب‍رن‍د و ص‍ن‍ع‍ت‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌؛ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ص‍وی‍ر ب‍رن‍د دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ چ‍ن‍دم‍ع‍ی‍اره 1396 ‭2100،/8،ص م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ Get XML Data 114 بار
38 10637 ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ در ش‍رک‍ت‌ ت‍اراب‍گ‍ی‍ن‌ ذوب‌ آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌: ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ا و روش‌ ه‍ا 1396 ‭2100،/7،ص م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ ت‍ول‍ی‍د Get XML Data 97 بار
39 10636 م‍دل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ح‍ص‍ول‌ ج‍دی‍د در ص‍ن‍ع‍ت‌ م‍واد غ‍ذای‍ی 1395 ‭2100،/6،ص م پ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ ت‍ول‍ی‍د Get XML Data 113 بار
40 10635 م‍دل‌ ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ در ی‍ک‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ دو س‍طح‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍الا ی‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ و م‍ک‍م‍ل‌ ب‍ا درن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ری‍س‍ک‌ ان‍ق‍طاع 1397 ‭1710،/8،ص ه م د پ ‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ گ‍رای‍ش‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ Get XML Data 118 بار
41 10634 ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ان‍دازه‌ ان‍ب‍اش‍ت‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و زم‍ان‍ب‍ن‍دی‌ در ج‍ری‍ان‌ ک‍ارگ‍اه‍ی‌ ج‍ای‍گ‍ش‍ت‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ش‍ده 1397 ‭1710،/7،ص ه م د پ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ گ‍رای‍ش‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ Get XML Data 113 بار
42 10633 م‍دل‌ س‍ازی‌ و ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ت‍ق‍اض‍ا در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ودی‌/ ت‍ول‍ی‍د اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ب‍ا پ‍ارام‍ت‍ر ه‍ای‌ ق‍اب‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ح‍دودی‍ت‌ ه‍ای‌ ظرف‍ی‍ت‌ و ب‍ودج‍ه 1397 ‭1710،/6،ص ه م د پ ‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ گ‍رای‍ش‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ Get XML Data 115 بار
43 10632 م‍دل‍س‍ازی‌ م‍س‍ال‍ه‌ زم‍ان‍ب‍ن‍دی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ول‍ی‍د ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ر و ح‍ل‌ آن‌ ب‍ا ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍رااب‍ت‍ک‍اری 1397 ‭1710،/5،ص ه م د پ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ گ‍رای‍ش‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ Get XML Data 102 بار
44 10631 طراح‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ ب‍س‍ت‍ه‌ پ‍اس‍خ‍گ‍و ب‍ا روی‍ک‍رد اف‍زای‍ش‌ پ‍ای‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌ و اخ‍ت‍لالات 1397 ‭1710،/4،ص ه م د پ ‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ گ‍رای‍ش‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ Get XML Data 110 بار
45 10630 م‍دل‌ س‍ازی‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ چ‍ه‍ار س‍طح‍ی‌ 1397 ‭1710،/3،ص ه م د پ ‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ گ‍رای‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ Get XML Data 119 بار
46 10629 م‍دل‌ س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ک‍اه‍ش‌ ری‍س‍ک‌ و ه‍زی‍ن‍ه‌ در ف‍رای‍ن‍د ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ان‍طب‍اق 1396 ‭1710،/2،ص ه م د پ ‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ گ‍رای‍ش‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ Get XML Data 127 بار
47 10628 م‍دل‍س‍ازی‌ و ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ م‍وج‍ودی‌- م‍ک‍ان‌ ی‍اب‍ی‌- م‍س‍ی‍ری‍اب‍ی‌ در زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ چ‍ن‍د دوره‌ ای‌، ب‍ا ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌ و وج‍ود ک‍الاه‍ای‌ ف‍اس‍د ش‍دن‍ی‌ ب‍ا روش‌ اب‍ت‍ک‍اری‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ح‍ل‌ دق‍ی‍ق 1396 ‭1710،/1،ص ه م د پ ‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ گ‍رای‍ش‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ Get XML Data 110 بار
48 10627 ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اف‍ش‍ای‌ داوطل‍ب‍ان‍ه‌ ح‍ق‌ ال‍زح‍م‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1394 ‭3300،/94،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 108 بار
49 10626 ارزی‍اب‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍وع‌ ب‍ان‍ک‌ (دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌) ب‍ر ح‍س‍اب‍داری‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ ه‍ا در ای‍ران 1394 ‭3300،/93،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 98 بار
50 10625 ب‍ررس‍ی‌ ض‍رورت‌ و ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ب‍ع‍د م‍ع‍ن‍وی‌ (ارزش‍ی‌) ح‍س‍اب‍داری‌ اس‍لام‍ی 1394 ‭3300،/92،ح پ ح‍س‍اب‍داری‌ Get XML Data 115 بار
صفحه 2 از 432