مشاهده پایان‌نامه

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید Search thesis Get XML for All Data
ردیف کد عنوان سال تحصیلی شناسه پایان‌نامه رشته تحصیلی XML مشاهده
10726 45 م‍اه‍ی‍ت‌ و اس‍ب‍اب‌ ص‍دور ح‍ک‍م‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌, 1390 ‭9520،/4،قف ژ پ Get XML Data 193 بار
10727 44 راه‌ ه‍ای‌ ت‍ق‍ل‍ی‍ل‌ ب‍زه‌ دی‍دگ‍ی‌ اطف‍ال‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ق‍ن‍ن‌, 1390 ‭9520،/3،قف ژ پ Get XML Data 173 بار
10728 43 ان‍دی‍ش‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ح‍ق‍ق‌ ک‍رک‍ی‌ در ب‍اب‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ 1390 ‭9520،/2،قف ژ پ Get XML Data 226 بار
10729 42 ب‍ررس‍ی‌ ارث‌ زوج‍ه‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ 1390 ‭9520،/1،قف ژ پ Get XML Data 199 بار
10730 41 ب‍ح‍ران‌ م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ و ت‍ح‍ولات‌ ان‍ق‍لاب‍ی‌ م‍ص‍ر (2011), 1390 ‭9020،/9،س لع ژ پ Get XML Data 186 بار
10731 40 خ‍ودگ‍ردان‍ی‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ ع‍راق‌ و ح‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ق‍وم‌ گ‍رای‍ان‍ه‌ پ‍ی‍رام‍ون‍ی‌, 1390 ‭9020،/8،س لع ژ پ Get XML Data 200 بار
10732 39 واک‍اوی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ورزی‌ ح‍زب‌ ت‍وده‌ در ج‍ری‍ان‌ ک‍ودت‍ای‌ 28 م‍رداد1332 , 1390 ‭9020،/7،س لع ژ پ Get XML Data 203 بار
10733 38 ع‍م‍ل‍ک‍رد ق‍درت‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ و ف‍رام‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ آن‌ ب‍ر ام‍ن‍ی‍ت‌ ای‍ران‌, 1390 ‭9020،/6،س لع ژ پ Get XML Data 192 بار
10734 37 م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ف‍ه‍وم‌ دول‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و ه‍اب‍ز, 1390 ‭9020،/5،س لع ژ پ Get XML Data 195 بار
10735 36 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ظری‍ه‌ ی‌ آزادی‌ از دو دی‍دگ‍اه‌ آزاد گ‍ذار و رف‍اه‌ گ‍س‍ت‍ر ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر آراء ج‌.ا.م‍ی‍ل‌ و ج‍ان‌ رال‍ز, 1390 ‭9020،/4،س لعژ پ Get XML Data 288 بار
10736 35 ت‍اث‍ی‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر اوب‍ام‍ا در ت‍ح‍ولات‌ ن‍وی‍ن‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌, 1390 ‭9020،/3،س لع ژ پ Get XML Data 354 بار
10737 34 راب‍طه‌ اگ‍زی‍س‍ت‍ان‍س‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌ (س‍ارت‍ر) و آراء س‍ی‍م‍ون‌ دوب‍وار, 1390 ‭9020،/2،س لع ژ پ Get XML Data 271 بار
10738 33 ن‍ق‍ش‌ ف‍ن‍اوری‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - ارت‍ب‍اطی‌ در ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍اه‍ی‍ت‌ دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ خ‍ب‍ری‌ ال‍ع‍ال‍م‌), 1390 ‭9020،/11،س لع ژ پ Get XML Data 231 بار
10739 32 م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ام‍وال‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ 1390 ‭9620،/8،خ قح ژ پ ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ Get XML Data 266 بار
10740 32 آی‍زای‍ا ب‍رل‍ی‍ن‌ در م‍ی‍ان‍ه‌ روش‍ن‍گ‍ری‌ و روم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌ (ن‍ق‍د روش‍ن‍گ‍ری‌،دف‍اع‌ از روم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌ ), 1390 ‭9020،/10،س لع ژ پ Get XML Data 255 بار
10741 31 ب‍ررس‍ی‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ان‍س‍ان‌ از م‍ن‍ظر ح‍ق‍وق‍ی 1390 ‭9620،/7،خ قح ژ پ ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ Get XML Data 252 بار
10742 31 ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌), 1390 ‭9020،/1،س لع ژ پ Get XML Data 243 بار
10743 30 ب‍ررس‍ی‌ ل‍زوم‌ وف‍اء ب‍ه‌ ش‍رط در ش‍رط اب‍ت‍دای‍ی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ آن‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ 1390 ‭9620،/6،خ قح ژ پ ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ Get XML Data 260 بار
10744 30 روی‍ک‍رده‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ، م‍ی‍ه‍ن‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در اش‍ع‍ار ش‍ی‍خ‌ م‍ص‍طف‍ی‌ غ‍لائ‍ی‍ن‍ی‌, 1391 ‭6020،/1،ع د ا ژ پ Get XML Data 252 بار
10745 29 م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ص‍ک‍وک‌ اج‍اره‌ (اوراق‌ ب‍ه‍ادار رس‍م‍ی‌) 1390 ‭9620،/5،خ قح ژ پ ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ Get XML Data 235 بار
10746 29 روی‍ک‍رد و ن‍ق‍ش‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا در رون‍د ه‍م‍گ‍رای‍ی‌ اروپ‍ا ( از م‍ع‍اه‍ده‌ م‍اس‍ت‍ری‍خ‍ت‌ ت‍ا م‍ع‍اه‍ده‌ ل‍ی‍س‍ب‍ون‌ 1390 ‭9220،/9،ب ر ژ پ Get XML Data 228 بار
10747 28 ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ت‍وث‍ی‍ق‌ اس‍ن‍اد ت‍ج‍اری‌ 1390 ‭9620،/4،خ قح ژ پ ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ Get XML Data 267 بار
10748 28 رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ پ‍س‌ از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ ی‌ م‍ارک‍س‍ی‍س‍م‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍ف‍ه‍وم‌ اس‍ت‍ق‍لال‌ 1390 ‭9220،/8،ب ر ژ پ Get XML Data 262 بار
10749 27 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍م‍ی‍ت‌ م‍ورد م‍ع‍ام‍ل‍ه 1390 ‭9620،/3،خ قح ژ پ ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ Get XML Data 246 بار
10750 27 رواب‍ط اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌ و ت‍رک‍ی‍ه‌ از زم‍ان‌ روی‌ ک‍ار آم‍دن‌ ح‍زب‌ ع‍دال‍ت‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ (2002) 1390 ‭9220،/7،ب ر ژ پ Get XML Data 241 بار
صفحه 430 از 432