مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/78،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Identifying and prioritizing the establishment of new information technologies CSFs; the case study of Iran insurance Co
عنوان فارسی ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍ر اس‍ت‍ق‍رار ف‍ن‍اوری‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‍ران
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 120ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده آزاده‌ زارع‌ ق‍ن‍ب‍ری‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر روح‌ ال‍ل‍ه‌ ن‍وری‌
استاد مشاور دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ه‍دی‌ س‍ادات‌ رس‍ول‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 704 بار
برگشت به فهرست