مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/77،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Estimating total cost of goods by combined data mining methods; case study: Khuzestan rubber Co
عنوان فارسی ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ک‍الا ب‍ا روش‌ ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ داده‌ ک‍اوی‌؛ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ش‍رک‍ت‌ لاس‍ت‍ی‍ک‌ خ‍وزس‍ت‍ان
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 65ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده ف‍ران‍ه‌ ت‍راب‍ی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر رض‍ا ی‍وس‍ف‍ی‌ زن‍وز
استاد مشاور دک‍ت‍ر س‍ی‍د ام‍ی‍ررض‍ا اب‍طح‍ی‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 392 بار
برگشت به فهرست