مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/76،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Investigating the role of technology-task matching and self-efficacy on employee technology adoption in social security organization of Alborz province
عنوان فارسی ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ان‍طب‍اق‌ ف‍ن‍اوری‌- وظی‍ف‍ه‌ و خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ ب‍ر پ‍ذی‍رش‌ ف‍ن‍اوری‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ال‍ب‍رز
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 167ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده زه‍را ج‍وادی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر ح‍س‍ن‌ رض‍ا زی‍ن‌ آب‍ادی‌
استاد مشاور دک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 288 بار
برگشت به فهرست