مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/75،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی A study of organizational maturity of public sector ICT agents based on P-CMM model and three dimensional organizational maturity
عنوان فارسی ب‍ررس‍ی‌ ب‍ل‍وغ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ دف‍ات‍ر پ‍ی‍ش‍خ‍وان‌ خ‍دم‍ات‌ دول‍ت‌ و ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ P-CMM و م‍دل‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ ب‍ل‍وغ‌ س‍ازم‍ان‍ی
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 103ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده زه‍ی‍ر طی‍ب‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر اح‍م‍د ع‍ی‍س‍ی‌ خ‍ان‍ی‌
استاد مشاور دک‍ت‍ر ام‍ی‍ر م‍ح‍ت‍رم‍ی‌، دک‍ت‍ر ن‍وی‍د ن‍ظاف‍ت‍ی‌،
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 288 بار
برگشت به فهرست