مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/74،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Analyzing the usage continuance factors of electronic payment messaging system; the case study of SEPAM as a substitute for SWIFT in Islamic republic of Iran
عنوان فارسی ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍داوم‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ارب‍ران‌ از س‍ام‍ان‍ه‌ پ‍ی‍ام‌ رس‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ م‍ال‍ی‌؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: س‍ام‍ان‍ه‌ س‍پ‍ام‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ س‍وئ‍ی‍ف‍ت‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 144ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده ح‍س‍ن‌ م‍ح‍م‍د ن‍ژاد
استاد راهنما دک‍ت‍ر روح‌ ال‍ل‍ه‌ ن‍وری‌
استاد مشاور دک‍ت‍ر ت‍وح‍ی‍د ف‍ی‍روزان‌ س‍رن‍ق‍ی‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 291 بار
برگشت به فهرست