مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/73،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Investigating the success and failure factors of the establishment of the comprehensive educational system; case study: comprehensive educational system of Bank Melli Iran
عنوان فارسی ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ و ش‍ک‍س‍ت‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ام‍ان‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ آم‍وزش‌؛ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: س‍ی‍س‍ت‍م‌ ج‍ام‍ع‌ آم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 113ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده ش‍ک‍وف‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر روح‌ ال‍ل‍ه‌ ن‍وری‌
استاد مشاور دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ه‍دی‌ س‍ادات‌ رس‍ول‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 284 بار
برگشت به فهرست