مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/72،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی A framework to identify various factors affecting customers attraction (recruiting resources) in banks: A gamification application,(gamification)
عنوان فارسی ارائ‍ه‌ چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ج‍ذب‌ م‍ش‍ت‍ری‌ (ج‍ذب‌ م‍ن‍اب‍ع‌) در ب‍ان‍ک‌: ک‍ارب‍ردی‌ از ب‍ازی‌ آف‍ری‍ن‍ی
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 110ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده ع‍اطف‍ه‌ ی‍وس‍ف‍ی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر ام‍ی‍د م‍ه‍دی‌ ع‍ب‍ادت‍ی‌
استاد مشاور دک‍ت‍ر ت‍وح‍ی‍د ف‍ی‍روزان‌ س‍رن‍ق‍ی‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 348 بار
برگشت به فهرست