مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/69،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Identifying critical success factors for implementing business process management system by FUZZY ANP method
عنوان فارسی ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍رآی‍ن‍د ک‍س‍ب‌ و ک‍ار(BPMS) و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ ب‍ه‌ روش‌ ANP ف‍ازی‌؛ م‍وردم‍طال‍ع‍ه‌: ش‍رک‍ت‌ گ‍ل‍رن‍گ
سال تحصیلی 1394
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 103ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده م‍ل‍ی‍ک‍ا س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر رض‍ا ق‍رای‍ی‌ پ‍ور
استاد مشاور دک‍ت‍ر روح‌ ال‍ل‍ه‌ ن‍وری‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 318 بار
برگشت به فهرست