مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/68،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Knowledge discovery of sequential patterns RFM segmentation for customers
عنوان فارسی ک‍ش‍ف‌ دان‍ش‌ از ال‍گ‍وه‍ای‌ م‍ت‍وال‍ی‌ آر اف‌ ام‌ ب‍رای‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍رک‍ت‌ ل‍ب‍ن‍ی‌ ه‍راز
سال تحصیلی 1394
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 131ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده ال‍ه‍ه‌ ک‍دخ‍دای‍ی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر رض‍ا ی‍وس‍ف‍ی‌ زن‍وز
استاد مشاور دک‍ت‍ر اک‍ب‍ر ح‍س‍ن‌ پ‍ور
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 265 بار
برگشت به فهرست