مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/67،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی A model for utilizing blended learning in entrepreneurship education: an action research
عنوان فارسی ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ارب‍س‍ت‌ روش‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ در آم‍وزش‌ رش‍ت‍ه‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌: ی‍ک‌ اق‍دام‌ پ‍ژوه‍ی
سال تحصیلی 1395
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 122ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده ض‍ح‍ا ن‍وه‌ اب‍راه‍ی‍م‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر ح‍م‍زه‌ خ‍واس‍ت‍ار
استاد مشاور دک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 343 بار
برگشت به فهرست