مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/66،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Developing a customer relationship management model based on health 2.0; case study: health insurance organization of Iran
عنوان فارسی ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ش‍ت‍ری‌ (CRM) م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر Health 2.0؛ م‍ورد م‍طال‍ع‍ات‍ی‌: س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍م‍ه‌ س‍لام‍ت‌ ای‍ران
سال تحصیلی 1395
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 216ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده م‍ح‍م‍درض‍ا خ‍ل‍ج‍ی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر ن‍س‍ی‍م‌ غ‍ن‍ب‍ر طه‍ران‍ی‌
استاد مشاور دک‍ت‍ر ح‍م‍ی‍درض‍ا ای‍زدب‍خ‍ش‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 280 بار
برگشت به فهرست