مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/65،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Identifying and ranking the affecting factors on social commerce acceptance
عنوان فارسی ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ذی‍رش‌ ت‍ج‍ارت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی
سال تحصیلی 1395
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 132ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده ف‍رش‍ت‍ه‌ اص‍غ‍رزاده‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر اک‍ب‍ر ح‍س‍ن‌ پ‍ور
استاد مشاور دک‍ت‍ر رض‍ا ی‍وس‍ف‍ی‌ زن‍وز
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 303 بار
برگشت به فهرست