مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/64،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی The effect of website features on trust and loyalty with the mediator online shopping commitment; case study: Homa hotel
عنوان فارسی ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ ب‍ر اع‍ت‍م‍اد و ت‍ع‍ه‍د ب‍ه‌ خ‍ری‍د آن‍لای‍ن‌؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ه‍ت‍ل‌ ه‍م‍ا
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 118ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده ن‍اه‍ی‍د اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌ اورودی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر رض‍ا ی‍وس‍ف‍ی‌ زن‍وز
استاد مشاور دک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وروزی‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 294 بار
برگشت به فهرست