مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/63،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی (Feasibility study of knowledge management establishment in third mobile operator (Rightel) Based on the model (APO,(APO)
عنوان فارسی ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اس‍ت‍ق‍رار م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در اپ‍رات‍ور س‍وم‌ ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ (رای‍ت‍ل‌) ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 111ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده ف‍رش‍اد ی‍وس‍ف‍ی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر اح‍م‍د ع‍ی‍س‍ی‌ خ‍ان‍ی‌
استاد مشاور دک‍ت‍ر ن‍وی‍د ن‍ظاف‍ت‍ی‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 272 بار
برگشت به فهرست