مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/62،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی The role of online store websites features influencing customers' first- time purchase decision
عنوان فارسی ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ ف‍روش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ آن‍لای‍ن‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ص‍م‍ی‍م‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍رای‌ خ‍ری‍د اول‌ از آن‌ ف‍روش‍گ‍اه
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 114ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده س‍ی‍روس‌ ح‍ام‍دی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر ام‍ی‍د م‍ه‍دی‌ ع‍ب‍ادت‍ی‌
استاد مشاور دک‍ت‍ر ح‍م‍زه‌ خ‍واس‍ت‍ار
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 255 بار
برگشت به فهرست