مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/61،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Study analysis of effective features on the consumers' purchasing intention in viral marketing considering the role of relationship commitment in online stores with approach of data mining; case study: Evand web site
عنوان فارسی ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍م‍ای‍ل‌ ب‍ه‌ خ‍ری‍د م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ در ب‍ازاری‍اب‍ی‌ وی‍روس‍ی‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍ه‍د ارت‍ب‍اط در ف‍روش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ آن‍لای‍ن‌ ب‍ا روی‍ک‍رد داده‌ک‍اوی‌؛ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: وب‌ س‍ای‍ت‌ ای‍ون‍د
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 217ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده م‍ه‍ن‍از ک‍اظم‍ی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وروزی‌
استاد مشاور دک‍ت‍ر ام‍ی‍د م‍ه‍دی‌ ع‍ب‍ادت‍ی‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 275 بار
برگشت به فهرست