مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/60،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Investigating the effect of type of industry on credit scoring models; case study: corporate customers of an Iranian bank
عنوان فارسی ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍وع‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ر م‍دل‌ ه‍ای‌ اع‍ت‍ب‍ار س‍ن‍ج‍ی‌؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ی‍ک‌ ب‍ان‍ک‌ ای‍ران‍ی
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 102ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده ن‍ی‍لا ج‍ع‍ف‍ری‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر رض‍ا ی‍وس‍ف‍ی‌ زن‍وز
استاد مشاور دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ه‍دی‌ س‍ادات‌ رس‍ول‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 278 بار
برگشت به فهرست