مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/59،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Presenting a model to predict customer satisfaction of automotive industry after sales service by using k-nearest neighbor and Bayesian networks approach; case study: Iran standard & quality inspection Co
عنوان فارسی ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ از خ‍دم‍ات‌ پ‍س‌ از ف‍روش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ خ‍ودرو ب‍ه‌ روش‌ ن‍زدی‍ک‍ت‍ری‍ن‌ ه‍م‍س‍ای‍ه‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ی‍زی‍ن‌؛ م‍وردک‍اوی‌: ش‍رک‍ت‌ ب‍ازرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و اس‍ت‍ان‍دارد ای‍ران
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 124ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده م‍ن‍ی‍ژه‌ م‍ب‍ارک‍ی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر ام‍ی‍د م‍ه‍دی‌ ع‍ب‍ادت‍ی‌
استاد مشاور دک‍ت‍ر روح‌ ال‍ل‍ه‌ ن‍وری‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 314 بار
برگشت به فهرست