مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭1000،/57،ا ف م پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Meta synthesis of research trends in information technology and e-commerce in institute of communications and information technology
عنوان فارسی ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ف‍رات‍رک‍ی‍ب‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ارت‍ب‍اطات‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍رای‍ش‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 177ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍اق‍ی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر روح‌ ال‍ل‍ه‌ ن‍وری‌
استاد مشاور دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ه‍دی‌ س‍ادات‌ رس‍ول‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 293 بار
برگشت به فهرست