مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭9900،/9،ا ا پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Investigating the effect of oil price change on macroeconomic variables in selected exporting country and oil importer
عنوان فارسی ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ق‍ی‍م‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ ب‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ک‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ص‍ادر ک‍ن‍ن‍ده‌ و وارد ک‍ن‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی اق‍ت‍ص‍اد ان‍رژی‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 157ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده م‍ن‍ی‍ره‌ ن‍وری‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ن‍اظم‍ی‌
استاد مشاور دک‍ت‍ر س‍ی‍اب‌ م‍م‍ی‌ پ‍ور
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 269 بار
برگشت به فهرست