مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭9900،/8،ا ا پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Estimate desirable level of carbon dioxide expansion in Iran
عنوان فارسی ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ س‍طح‌ م‍طل‍وب‌ ان‍ت‍ش‍ار دی‌ اک‍س‍ی‍د ک‍رب‍ن‌ در ای‍ران
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی اق‍ت‍ص‍اد ان‍رژی‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 95ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده زه‍را اب‍راه‍ی‍م‍ی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ن‍ج‍ذب‌
استاد مشاور دک‍ت‍ر م‍رض‍ی‍ه‌ خ‍اک‍س‍ت‍ری‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 307 بار
برگشت به فهرست