مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭9900،/7،ا ا پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Assessing the Impact of oil revenues on fiscal sustainability in oil-exporting countries: the usage of threshold panel model
عنوان فارسی ارزی‍اب‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر درآم‍ده‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ر ن‍اپ‍ای‍داری‌ م‍ال‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ص‍ادر ک‍ن‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت‌: ک‍ارب‍ردی‌ از م‍دل‌ پ‍ن‍ل‌ آس‍ت‍ان‍ه
سال تحصیلی 1396
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی اق‍ت‍ص‍اد ان‍رژی‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 85ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
نشانی وب
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده رس‍ول‌ رج‍ب‌ زاده‌ اردل‍ی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ن‍اظم‍ی‌
استاد مشاور دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍د ص‍ی‍ادی‌
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 363 بار
برگشت به فهرست