مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭9020،/10،س لع ژ پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Isaiah Berlin between enlightenment and romanticism (criticizing enlightenment,defending romanticism(
عنوان فارسی آی‍زای‍ا ب‍رل‍ی‍ن‌ در م‍ی‍ان‍ه‌ روش‍ن‍گ‍ری‌ و روم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌ (ن‍ق‍د روش‍ن‍گ‍ری‌،دف‍اع‌ از روم‍ان‍ت‍ی‍س‍م‌ ),
سال تحصیلی 1390
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
تعداد صفحات 80ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
آدرس وب سایت
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده م‍ج‍ی‍د وث‍وق‍ی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ی‍ف‌ زاده‌
استاد مشاور
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 47 بار
برگشت به فهرست