مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭9220،/3،ب ر ژ پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Role of Iran and Saudi Arabia in Middle east and Persian Gulf territory after 11th september
عنوان فارسی ن‍ق‍ش‌ ای‍ران‌ و ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ و خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ پ‍س‌ از 11 س‍پ‍ت‍ام‍ب‍ر
سال تحصیلی 1390
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
تعداد صفحات 145ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
آدرس وب سایت
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده م‍ح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر ارس‍لان‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ ش‍ی‍خ‌ ن‍ش‍ی‍ن‌
استاد مشاور
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 57 بار
برگشت به فهرست