مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭9220،/10،ب ر ژ پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ رواب‍ط ک‍ش‍وره‍ای‌ ای‍ران‌ و م‍ص‍ر ب‍ا گ‍روه‌ ه‍ای‌ ج‍ه‍ادی‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‍ی‌ (از 1979 ت‍ا 2011 م‍ی‍لادی‌)
عنوان فارسی م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ رواب‍ط ک‍ش‍وره‍ای‌ ای‍ران‌ و م‍ص‍ر ب‍ا گ‍روه‌ ه‍ای‌ ج‍ه‍ادی‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‍ی‌ (از 1979 ت‍ا 2011 م‍ی‍لادی‌)
سال تحصیلی 1390
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
تعداد صفحات 171ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
آدرس وب سایت
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده م‍ح‍م‍د ن‍ادری‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر ام‍ی‍ر م‍ح‍م‍د ح‍اج‍ی‌ ی‍وس‍ف‍ی‌
استاد مشاور
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 56 بار
برگشت به فهرست