مشاهده فرصت مطالعاتی

# اعزام شونده عنوان دوره سازمان مبدا بخش مبدا سازمان مقصد بخش مقصد تاریخ اعزام مشاهده
آقای دکتر علیرضا حریفی،،،-- فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی دانشکده شیمی 1394/11/14 View Profile
خانم دکتر سیمین تولایی،-- فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه خوارزمی دانشکده جغرافیا 1394/7/1 View Profile
آقای دکتریحیی قائدی،،-- فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی دانشکده روانشناسی 1394/6/1 View Profile
آقای دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین،-- فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی دانشکده ادبیات 1394/10/8 View Profile
آقای دکتر مرتضی منطقی،-- فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران 1395/11/16 View Profile
آقای دکتر عزیزاله حبیبی،-- فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی دانشکده شیمی 1395/12/25 View Profile
آقای دکتر محمدرضا آصف،-- فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم زمین 1396/5/31 View Profile
آقای دکترقدرت اله قربانی،-- فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی دانشکده ادبیات 1396/6/24 View Profile
آقای دکتربهمن نادری،،-- فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی دانشکده فنی و مهندسی 1396/11/10 View Profile
آقای دکتر حمیدرضا پسندیده،-- فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی دانشکده فنی و مهندسی 1397/4/1 View Profile
آقای دکتر مهدی زمانیان-- فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی دانشکده فنی و مهندسی 1397/3/11 View Profile
آقای دکتر امیر حمیدی-- فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی دانشکده فنی و مهندسی 1397/6/1 View Profile
آقای دکتر محمودرضا عطایی-- فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی دانشکده ادبیات 1396/11/18 View Profile
آقای دکتر جمشید شنبه زاده-- فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی دانشکده فنی و مهندسی 1396/11/30 View Profile
::