مشاهده فرصت مطالعاتی

# عنوان انگلیسی دوره عنوان فارسی دوره سازمان مبدا بخش مبدا (دانشکده، مرکز) سازمان برگزار کننده (مقصد) بخش برگزار کننده (دانشکده، مرکز) تاریخ اعزام XML مشاهده
10 فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی دانشکده شیمی ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ Get XML Data View Profile
11 فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه خوارزمی دانشکده جغرافیا ۱۳۹۴/۷/۱ Get XML Data View Profile
12 فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی دانشکده روانشناسی ۱۳۹۴/۶/۱ Get XML Data View Profile
13 فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی دانشکده ادبیات ۱۳۹۴/۱۰/۸ Get XML Data View Profile
14 فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ Get XML Data View Profile
15 فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی دانشکده شیمی ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ Get XML Data View Profile
16 فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم زمین ۱۳۹۶/۵/۳۱ Get XML Data View Profile
17 فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی دانشکده ادبیات ۱۳۹۶/۶/۲۴ Get XML Data View Profile
18 فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی دانشکده فنی و مهندسی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ Get XML Data View Profile
::