مشاهده فرصت مطالعاتی

عنوان انگلیسی دوره
عنوان فارسی دوره فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی
سازمان مبدا دانشگاه خوارزمی
بخش مبدا (دانشکده، مرکز) دانشکده فنی و مهندسی
كشور برگزار کننده ايتاليا
سازمان برگزار کننده (مقصد)
بخش برگزار کننده (دانشکده، مرکز)
مشخصات فردی آقای دکتر مهدی زمانیان،
تعداد افراد 4
تاریخ تصویب
تاریخ اعزام 1397/3/11
تاریخ برگشت 1397/9/11
موضوع
هدف دوره (آموزشی، پژوهشی) پژوهشی
اعتبار تخصیص یافته
نشانی اینترنتی گزارش دوره
نتایج و دستاوردها
هزینه نهایی دوره 0
سازمان تامبن کننده هزینه
برگشت به فهرست