مشاهده فرصت مطالعاتی

عنوان انگلیسی دوره
عنوان فارسی دوره فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی
سازمان مبدا دانشگاه خوارزمی
بخش مبدا (دانشکده، مرکز) دانشکده فنی و مهندسی
كشور برگزار کننده كانادا
سازمان برگزار کننده (مقصد)
بخش برگزار کننده (دانشکده، مرکز)
مشخصات فردی آقای دکتربهمن نادری،،،
تعداد افراد 3
تاریخ تصویب
تاریخ اعزام 1396/11/10
تاریخ برگشت 1397/5/10
موضوع
هدف دوره (آموزشی، پژوهشی) پژوهشی
اعتبار تخصیص یافته
نشانی اینترنتی گزارش دوره
نتایج و دستاوردها
هزینه نهایی دوره 0
سازمان تامبن کننده هزینه
برگشت به فهرست