مشاهده فرصت مطالعاتی

عنوان انگلیسی دوره
عنوان فارسی دوره فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده شیمی
سازمان مبدا دانشگاه خوارزمی
بخش مبدا (دانشکده، مرکز) دانشکده شیمی
كشور برگزار کننده مالزي
سازمان برگزار کننده (مقصد)
بخش برگزار کننده (دانشکده، مرکز)
مشخصات فردی آقای دکتر عزیزاله حبیبی،،
تعداد افراد 1
تاریخ تصویب
تاریخ اعزام 1395/12/25
تاریخ برگشت 1396/6/25
موضوع
هدف دوره (آموزشی، پژوهشی) پژوهشی
اعتبار تخصیص یافته
نشانی اینترنتی گزارش دوره
نتایج و دستاوردها
هزینه نهایی دوره 0
سازمان تامبن کننده هزینه
برگشت به فهرست