مشاهده فرصت مطالعاتی

عنوان انگلیسی دوره
عنوان فارسی دوره فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده روانشناسی
سازمان مبدا دانشگاه خوارزمی
بخش مبدا (دانشکده، مرکز) دانشکده روانشناسی
كشور برگزار کننده ايران
سازمان برگزار کننده (مقصد) دانشگاه تهران
بخش برگزار کننده (دانشکده، مرکز) دانشگاه تهران
مشخصات فردی آقای دکتر مرتضی منطقی،،
تعداد افراد
تاریخ تصویب
تاریخ اعزام 1395/11/16
تاریخ برگشت 1396/5/16
موضوع
هدف دوره (آموزشی، پژوهشی) پژوهشی
اعتبار تخصیص یافته
نشانی اینترنتی گزارش دوره
نتایج و دستاوردها
هزینه نهایی دوره 0
سازمان تامبن کننده هزینه
برگشت به فهرست