مشاهده فرصت مطالعاتی

عنوان انگلیسی دوره
عنوان فارسی دوره فرصت مطالعاتی هیات علمی دانشکده جغرافیا
سازمان مبدا دانشگاه خوارزمی
بخش مبدا (دانشکده، مرکز) دانشکده جغرافیا
كشور برگزار کننده آيالات متحده آمريكا
سازمان برگزار کننده (مقصد)
بخش برگزار کننده (دانشکده، مرکز)
مشخصات فردی خانم دکتر سیمین تولایی،،
تعداد افراد
تاریخ تصویب
تاریخ اعزام 1394/7/1
تاریخ برگشت 1394/12/10
موضوع
هدف دوره (آموزشی، پژوهشی) پژوهشی
اعتبار تخصیص یافته
نشانی اینترنتی گزارش دوره
نتایج و دستاوردها
هزینه نهایی دوره 0
سازمان تامبن کننده هزینه
برگشت به فهرست