مشاهده فهرست کنفرانس هابرای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] Get XML for All Data
# عنوان فارسی عنوان انگلیسی سازمان برگزار کننده تاریخ پایان برگزاری دوره‌های کنفرانس XML مشاهده
1 1399/2/4 0 Get XML Data View Profile
2 1398/12/14 0 Get XML Data View Profile
3 1398/12/1 0 Get XML Data View Profile
4 1398/9/27 0 Get XML Data View Profile
5 1398/8/22 0 Get XML Data View Profile
6 1398/4/13 0 Get XML Data View Profile
7 1398/2/10 0 Get XML Data View Profile
8 1398/2/1 0 Get XML Data View Profile
9 1397/12/18 0 Get XML Data View Profile
10 1397/12/15 0 Get XML Data View Profile
11 1397/12/8 0 Get XML Data View Profile
12 1397/11/28 0 Get XML Data View Profile
13 1397/11/5 0 Get XML Data View Profile
14 1397/6/15 0 Get XML Data View Profile
15 1397/4/22 0 Get XML Data View Profile
16 1397/2/4 0 Get XML Data View Profile
17 1396/12/13 0 Get XML Data View Profile
18 1396/11/6 0 Get XML Data View Profile
19 1396/9/2 0 Get XML Data View Profile
20 1396/7/27 0 Get XML Data View Profile
21 1396/6/16 0 Get XML Data View Profile
22 1396/2/9 0 Get XML Data View Profile
23 1395/12/19 0 Get XML Data View Profile
24 1395/9/4 0 Get XML Data View Profile
25 1395/8/1 0 Get XML Data View Profile
26 1395/7/7 0 Get XML Data View Profile
27 1395/6/10 0 Get XML Data View Profile
28 1395/2/21 0 Get XML Data View Profile