مشاهده پایان‌نامه

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید Search thesis Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شناسه پایان‌نامه رشته تحصیلی XML مشاهده
1 3269 ‌,Identification and analysis of ecotourism suitable development zone with emphasis on geomorphologica 1390 ‭8000،/272،ژ غج پ Get XML Data 5 بار
2 6213 Involvement of glutamatergic system of CA1 on harmane induced-amnesia in the step-down passive avoi 1391 ‭2600،/425،ج ی ز پ Get XML Data 8 بار
3 7378 ,Synthesis of Ni0.2CoxZn0.8-xFe2O4 Ferrites by combustion method: study of magnetice and structural p 1393 ‭2200،/248،ی ف پ Get XML Data 8 بار
4 4399 ,A modified super efficiency measure based on input output simultaneous change projection in data env 1390 ‭2800،/471،ک ی ر پ Get XML Data 5 بار
5 3439 آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر دع‍اوی‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی 1394 ‭9600،/100،خ قح پ Get XML Data 7 بار
6 3518 آئ‍ی‍ن‌ داوری‌ م‍رک‍ز داوری‌ ات‍اق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ و م‍ق‍ررات‌ ات‍اق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ 1390 ‭9600،/30،خ قح پ Get XML Data 5 بار
7 3478 آئ‍ی‍ن‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ دع‍اوی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ت‍ص‍رف‌ ع‍دوان‍ی‌ 1395 ‭9600،/136،خ قح پ Get XML Data 8 بار
8 9430 آئ‍ی‍ن‌ زرت‍ش‍ت‍ی‍ان‌ ی‍زد 1351 ‭7000،/31،ات پ Get XML Data 7 بار
9 1144 آب‌ و ه‍وا و راح‍ت‍ی‌ ان‍س‍ان‌ در ک‍اش‍ان‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍اخ‍ص‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ TCI 1395 ‭8000،/622،آ غج پ Get XML Data 9 بار
10 3538 آث‍ار ع‍دم‌ ان‍طب‍اق‌ م‍ب‍ی‍ع‌ ب‍ا ق‍رارداد در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ ب‍ی‍ع‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍الا(1980- وی‍ن‌) 1386 ‭9600،/5،خ قح پ Get XML Data 8 بار
11 6265 آث‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ش‍وری‌ و ب‍رخ‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر پ‍ر م‍ص‍رف‌ ب‍ر رش‍د و م‍ی‍زان‌ ج‍ذب‌ ع‍ن‍اص‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ در گ‍ی‍اه‌ ی‍ون‍ج‍ه‌ 1378 ‭2600،/107،گ ی ز پ Get XML Data 9 بار
12 6385 آث‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ش‍وری‌ (ک‍ل‍رورس‍دی‍م‌) و ک‍ل‍س‍ی‍م‌ ب‍ر روی‌ ف‍ت‍وس‍ن‍ت‍ز ، رش‍د و م‍ح‍ت‍وی‌ ع‍ن‍اص‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ م‍وج‍ود در گ‍ی‍اه‌ ی‍ون‍ج‍ه‌ .MEDICAGO SATIVA L 1375 ‭2600،/68،گ ی ز پ Get XML Data 6 بار
13 1829 آث‍ار و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ق‍راخ‍ان‍ی‍ان 1393 ‭7000،/228،ات پ Get XML Data 12 بار
14 7723 آث‍ار ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ س‍ازی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ، خ‍ودت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ و خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ت‍ازه‌ ک‍ار در اج‍رای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌ م‍ب‍اح‍ث‌ درس‍ی 1392 ‭600،/169،آ م پ Get XML Data 8 بار
15 4723 آخ‍ری‍ن‌ م‍دول‌ ه‍ای‌ ک‍وه‍م‍ول‍وژی‌ م‍وض‍ع‍ی‌ و ح‍ل‍ق‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ات‍ن‍ری 1391 ‭2800،/538،م ی ر پ Get XML Data 5 بار
16 5069 آداب‌ و رس‍وم‌ ص‍وف‍ی‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ اوراد الاح‍ب‍اب‌ و ف‍ص‍وص‌ الاداب‌ 1394 ‭4000،/274،ف د ا پ Get XML Data 7 بار
17 1811 آداب‌، رس‍وم‌ و س‍ن‍ن‌ ای‍ران‌ ع‍ص‍ر ق‍اج‍ار از دی‍دگ‍اه‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا و خ‍اطرات‌ اروپ‍ای‍ی‍ان‌ 1391 ‭7000،/199،ات پ Get XML Data 11 بار
18 1851 آذرب‍ای‍ج‍ان‌ در دوره‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‍ان‌ (ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ در دوره‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‍ی‍ان‌) 1394 ‭7000،/272،ات پ Get XML Data 7 بار
19 1766 آذرب‍ای‍ج‍ان‌ در دوره‌ س‍ل‍ج‍وق‍ی‍ان 1386 ‭7000،/115،ات پ Get XML Data 10 بار
20 8351 آراء ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ای‍ران‍ش‍ه‍ر 1357 ‭500،/22،ش م پ Get XML Data 8 بار
21 4828 آراءال‍ع‍ق‍ادال‍ن‍ق‍دی‍ه ف‍ی‌ ال‍ش‍ع‍رال‍ع‍رب‍ی‌ 1385 ‭6000،/42،ع د ا پ Get XML Data 8 بار
22 4834 آراو ش‍وق‍ی‌ ض‍ی‍ف‌ ال‍ن‍ح‍وی‍ه 1387 ‭6000،/48،ع د ا پ Get XML Data 10 بار
23 6098 آرای‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍م‍اره‌ای‌ س‍رده‌ ش‍ن‍گ‌ اس‍ب‍ی‌ در ای‍ران 1375 ‭2600،/64،گ ی ز پ Get XML Data 8 بار
24 4546 آرن‍ز م‍ن‍ظم‌ اع‍م‍ال‌ م‍دول‍ی‌ و م‍راک‍ز ت‍وپ‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ دوگ‍ان‌ دوم‌ ج‍ب‍ره‍ای‌ ب‍ان‍اخ 1388 ‭2800،/366،م ی ر پ Get XML Data 6 بار
25 4564 آرن‍ز م‍ن‍ظم‍ی‌ اع‍م‍ال‌ م‍دول‍ی‌، ال‍ح‍اق‍ی‌ دوم‌ ی‍ک‌ اش‍ت‍ق‍اق‌ و م‍رک‍زه‍ای‌ ت‍وپ‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍رخ‍ی‌ اع‍م‍ال‌ م‍دول‍ی‌ ب‍ان‍اخ‌ 1390 ‭2800،/443،م ی ر پ Get XML Data 12 بار
صفحه 1 از 413    
اولین
قبلی
1
...