مشاهده پایان‌نامه

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید Search thesis Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شناسه پایان‌نامه رشته تحصیلی XML مشاهده
1 7019 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ آه‍ن‌ م‍ول‍ی‍ب‍دات‌ ن‍ان‍و س‍اخ‍ت‍ار 1389 ‭2000،/423،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
2 7020 س‍ن‍ت‍ز ی‍ک‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زگ‍ر ن‍اه‍م‍گ‍ن‌ م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ی‌ ن‍ان‍و Fe3O4 و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ آن 1389 ‭2000،/425،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
3 7021 اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍وم‍گ‍ن‍ت‍ی‍ت‌ ب‍رای‌ ن‍اه‍م‍گ‍ن‌ ن‍م‍ودن‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زگ‍ره‍ای‌ اپ‍وک‍س‍ای‍ش‌ اول‍ف‍ی‍ن‌ ه‍ا 1389 ‭2000،/427،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
4 7022 س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍ان‍و س‍اخ‍ت‍ار م‍س‌ II)( ت‍ن‍گ‍س‍ت‍ات‌ در م‍ح‍ی‍ط م‍ی‍ک‍روام‍ول‍س‍ی‍ون‌ و س‍اخ‍ت‍ار ب‍ل‍وری‌ و م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ م‍س‌ 1389 ‭2000،/429،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
5 7018 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ب‍ی‍س‍م‍وت‌ م‍ول‍ی‍ب‍دات‌ ه‍ای‌ ن‍ان‍و س‍اخ‍ت‍ار 1389 ‭2000،/409،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
6 7017 س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ م‍س‌ II)(، س‍ری‍م‌ III)( از ت‍رک‍ی‍ب‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ پ‍روت‍ون‌ ب‍وت‍ان‌-1،4-دی‌ آم‍ون‍ی‍م‌ پ‍ی‍ری‍دی‍ن‌-2،6- دی‌ ک‍رب‍وک‍س‍ی‍لات‌ 1387 ‭2000،/406،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
7 7014 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ م‍س‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ م‍ت‍وس‍ط ح‍ف‍ره‌ ی 1389 ‭2000،/400،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
8 7015 س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ ح‍اص‍ل‌ از ج‍ی‍وه‌ II)( ب‍ا1 ،3- ب‍ی‍س‌ (2- ات‍وک‍س‍ی‌ ف‍ن‍ی‍ل‌) ت‍ری‌ آزن‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍اص‍ل‌ از م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ک‍وان‍ت‍وم‌ 1389 ‭2000،/401،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
9 7016 س‍ن‍ت‍ز و م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ Ca(II( و Cr(III( از ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ پ‍روت‍ون‌ ش‍ام‍ل‌ ل‍ی‍گ‍ان‍د4 - ه‍ی‍دروک‍س‍ی‌ پ‍ی‍ری‍دی‍ن‌ -2،6- دی‌ ک‍رب‍وک‍س‍ی‍ل‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د 1387 ‭2000،/405،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
10 7023 س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍ان‍و ذره‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍ک‍ل‌ II)( ت‍ن‍گ‍س‍ت‍ات‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍ی‍ک‍روام‍ول‍س‍ی‍ون‌ و س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ پ‍روت‍ون‌ ج‍دی‍د دارای‌2 ،5- دی‌ ک‍رب‍وک‍س‍ی‍ل‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د و دی‌ ات‍ی‍ل‍ن‌ ت‍ری‌ آم‍ی‍ن 1390 ‭2000،/434،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
11 7024 ت‍ه‍ی‍ه‌ ، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍رخ‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ آم‍ی‍ن‍ه‌ آل‍ک‍ی‍ل‌ ف‍س‍ف‍ات‍ی‌ ن‍ی‍ک‍ل 1390 ‭2000،/451،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
12 7030 ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ن‍م‍ودن‌ ی‍ک‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ف‍ل‍ز - ل‍ی‍گ‍ان‍د روی‌ س‍طح‌ ن‍ان‍و م‍گ‍ن‍ت‍ی‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ح‍اص‍ل‌ 1390 ‭2000،/487،م ی ش پ Get XML Data 6 بار
13 7031 ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ی‍ک‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ آن‍ی‍ون‍ی‌ م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ در داخ‍ل‌ ن‍ان‍و لای‍ه‌ ه‍ای‌ ی‍ک‌ ت‍رک‍ی‍ب 1391 ‭2000،/492،م ی ش پ Get XML Data 7 بار
14 7032 ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ب‍از ش‍ی‍ف‌ م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ در داخ‍ل‌ ن‍ان‍و ح‍ف‍رات‌ ت‍رک‍ی‍ب 1391 ‭2000،/495،م ی ش پ Get XML Data 8 بار
15 7029 س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ Cd(II( از ت‍رک‍ی‍ب‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ پ‍روت‍ون‌ پ‍روپ‍ان‌ - 1و2 - دی‌ آم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ - پ‍ی‍ری‍دی‍ن‌ - 2و6 - دی‌ ک‍رب‍وک‍س‍ی‍لات‌ 1390 ‭2000،/485،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
16 7028 ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ه‍ت‍روپ‍ل‍ی‌ ت‍ن‍گ‍س‍ت‍ات‌ در داخ‍ل‌ ن‍ان‍و ح‍ف‍رات‌ 1391 ‭2000،/481،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
17 7025 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍ان‍و ذرات‌ ف‍س‍ف‍وم‍ول‍ی‍ب‍دات‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍ی‍ک‍روام‍ول‍س‍ی‍ون 1390 ‭2000،/455،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
18 7026 ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ی‍ک‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍وم‌ ب‍ر روی‌ س‍طح‌ ن‍ان‍وم‍گ‍ن‍ت‍ی‍ت‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا س‍ی‍ل‍ی‍س‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زوری‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ح‍اص‍ل‌ 1390 ‭2000،/462،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
19 7027 ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ی‍ک‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ از م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ روی‌ س‍طح‌ ن‍ان‍و ل‍ول‍ه‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ی‍ک‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زگ‍ر اپ‍وک‍س‍ای‍ش 1391 ‭2000،/476،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
20 7013 ق‍رارداد ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ب‍از ش‍ی‍ف‌ ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍م‌ در چ‍ارچ‍وب‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ن‍ان‍و ح‍ف‍ره‌ MCM- 41 و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ح‍اص‍ل 1388 ‭2000،/375،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
21 7012 ت‍ه‍ی‍ه‌، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ل‍وری‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ La(BTEC)(H2en)1/2.2.5 1387 ‭2000،/357،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
22 6998 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ خ‍ود ت‍ج‍م‍ع‍ی‌ ک‍ادی‍م‌ II)(، ق‍ل‍ع‌ IV)( و س‍ری‍م‌ III)( ب‍ا ت‍رک‍ی‍ب‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ پ‍روت‍ون‌ phen H)2(pydc)( ش‍ام‍ل‌1 ،10- ف‍ن‍ان‍ت‍رول‍ی‍ن‌ phen)( و پ‍ی‍ری‍دی‍ن‌-2،6- دی‌ ک‍رب‍وک‍س‍ی‍لات‌ 1384 ‭2000،/252،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
23 6999 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ ف‍ل‍ز - ف‍س‍ف‍ات‌ ب‍ا ح‍ف‍ره‌ ه‍ای‌ ن‍ان‍و و ت‍ه‍ی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ اک‍س‍و س‍ه‌ م‍رک‍زی‌ اس‍ت‍ات‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ل‍ور ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ X-ray 1384 ‭2000،/255،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
24 7000 س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ ع‍ن‍اص‍ر واس‍طه‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ن‍ان‍و و س‍اخ‍ت‍ار ب‍ل‍وری‌ و م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س 1385 ‭2000،/262،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
25 7001 س‍ن‍ت‍ز و م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ Pb(II( ، Hg(II( و Mg(II( از ت‍رک‍ی‍ب‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ پ‍روت‍ون‌ پ‍ی‍پ‍رازی‍ن‍ی‍م‌ پ‍ی‍ری‍دی‍ن‌ -2،6- دی‌ ک‍رب‍وک‍س‍ی‍لات 1385 ‭2000،/263،م ی ش پ Get XML Data 4 بار
صفحه 1 از 426    
اولین
قبلی
1
...