مشاهده پایان‌نامه

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید Search thesis Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شناسه پایان‌نامه رشته تحصیلی XML مشاهده
1 6796 طراح‍ی‌ ی‍ک‌ زی‍س‍ت‌ ح‍س‍گ‍ر DNA ج‍دی‍د ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍ک‍ت‍رود ک‍رب‍ن‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ ای‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا گ‍راف‍ن‌ و ی‍ک‌ ح‍س‍گ‍ر ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ل‍وزاپ‍ی‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از گ‍راف‍ن‌ 1392 ‭2000،/524،ت ی ش پ Get XML Data 12 بار
2 6797 س‍ن‍ت‍ز ب‍رخ‍ی‌ از ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ج‍دی‍د ف‍رم‍ام‍ی‍دی‍ن‌ ک‍ل‍ردار و م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ری‌ آن‌ ه‍ا ب‍ا ی‍ون‌ ه‍ای‌ روی‌ II ، ک‍ادم‍ی‍م‌ II و ج‍ی‍وه‌ 1392 ‭2000،/527،ت ی ش پ Get XML Data 8 بار
3 6798 م‍طال‍ع‍ه‌ رف‍ت‍ار ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ داروه‍ای‌ دوپ‍ام‍ی‍ن‌ و ک‍دئ‍ی‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍ک‍ت‍رد ک‍رب‍ن‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ ای‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا س‍ام‍اری‍وم‌ ه‍گ‍زاس‍ی‍ان‍وف‍رات‌ و ن‍ان‍ول‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ ول‍ت‍ام‍ت‍ری‌ 1393 ‭2000،/541،ت ی ش پ Get XML Data 8 بار
4 6795 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ج‍دی‍د پ‍ن‍ت‍ا آزا دی‌ ان‌ ات‍ی‍ل‌ دار و م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ری‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ آن‍ه‍ا ب‍ا ک‍ات‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ Hg+2 و Cd+2 و Zn+2 در ح‍لال‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ون‍ی‍ت‍ری‍ل‌ و م‍ت‍ان‍ول 1392 ‭2000،/523،ت ی ش پ Get XML Data 10 بار
5 6794 م‍طال‍ع‍ه‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍م‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ از داروه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍ک‍ت‍روده‍ای‌ خ‍م‍ی‍ر ک‍رب‍ن‍ی‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍ان‍وذرات‌ ZnO 1392 ‭2000،/521،ت ی ش پ Get XML Data 9 بار
6 6791 م‍طال‍ع‍ه‌ ج‍ذب‌ س‍طح‍ی‌ و س‍ی‍ن‍ت‍ی‍ک‌ رن‍گ‌ ه‍ای‌ ک‍ات‍ی‍ون‍ی‌ م‍ت‍ی‍ل‍ن‌ ب‍ل‍و و ک‍ری‍س‍ت‍ال‌ وی‍ول‍ت‌ ب‍ر روی‌ ن‍ان‍وذرات‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ اک‍س‍ی‍د آه‍ن‌ پ‍وش‍ش‌ داده‌ ش‍ده‌ ب‍ا ی‍ک‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ت‍ی‍ول‌ دار و اس‍ت‍خ‍راج‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ آن‍ه‍ا در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍س‍اب 1392 ‭2000،/515،ت ی ش پ Get XML Data 9 بار
7 6792 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ ل‍ی‍گ‍ان‍ده‍ای‌ ج‍دی‍د پ‍ن‍ت‍ازا دی‌ ان‌ م‍ت‍ی‍ل‌ دار و م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ری‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ آن‌ ه‍ا ب‍ا ب‍رخ‍ی‌ ی‍ون‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ ع‍ن‍اص‍ر س‍م‍ی 1392 ‭2000،/516،ت ی ش پ Get XML Data 10 بار
8 6793 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار ل‍ی‍گ‍ان‍د ت‍ری‌ آزن‌ ج‍دی‍د م‍ت‍ق‍ارن‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ری‌ آن‌ ب‍ا ی‍ون‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ گ‍روه‌ 11 و 12 در ح‍لال‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ان‍ول‌ و اس‍ت‍ون‍ی‍ت‍ری‍ل‌ 1392 ‭2000،/517،ت ی ش پ Get XML Data 9 بار
9 6799 پ‍ی‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ی‍ظ ن‍ی‍ک‍ل‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ن‍ق‍طه‌ اب‍ری‌ ش‍دن‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ آن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ طی‍ف‌ ن‍ورس‍ن‍ج‍ی 1392 ‭2000،/543،ت ی ش پ Get XML Data 10 بار
10 6800 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ل‍ی‍گ‍ان‍ده‍ای‌ ج‍دی‍د پ‍ن‍ت‍ا آزا دی‌ ان‌ پ‍ارا (م‍ت‍وک‍س‍ی‌) ف‍ن‍ی‍ل‌ آل‍ک‍ی‍ل‌ دار و پ‍ن‍ت‍ا آزا دی‌ ان‌ پ‍ارا (ک‍ل‍رو) ف‍ن‍ی‍ل‌ آل‍ک‍ی‍ل‌ دار و م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ری‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ آن‌ ه‍ا ب‍ا ک‍ات‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ Hg+2 و Cd+2 و Zn+2 در ح‍لال‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر م‍ائ‍ی 1393 ‭2000،/547،ت ی ش پ Get XML Data 6 بار
11 6806 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ل‍ی‍گ‍ان‍ده‍ای‌ ج‍دی‍د پ‍ن‍ت‍ا آزا دی‌ ان‌ م‍ت‍ی‍ل‌ دار (م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ارت‍و- م‍ت‍ا- پ‍ارا ت‍ول‍ئ‍ی‍دی‍ن‌) و م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ری‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ آن‌ ه‍ا ب‍ا ک‍ات‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ Hg+2، Zn+2، Cd+2 و Cu+2 در ح‍لال‌ اس‍ت‍ون‍ی‍ت‍ری‍ل‌ 1393 ‭2000،/565،ت ی ش پ Get XML Data 7 بار
12 6807 طراح‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رود ه‍ای‌ خ‍م‍ی‍ر ک‍رب‍ن‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ن‍ان‍وذرات‌ Fe3O4 پ‍وش‍ش‌ داده‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍ان‍وذرات‌ طلا اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا م‍رک‍اپ‍ت‍و SDDTC و ن‍ان‍ول‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ چ‍ن‍د دی‍واره‌ ب‍رای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ رف‍ت‍ار ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ی‍ون‌ ن‍ی‍ک‍ل‌ II و م‍رک‍اپ‍ت‍و AMT ب‍رای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ رف‍ت‍ار ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ه‍م‌ زم‍ان‌ ی‍ون‌ ه‍ای‌ س‍رب‌ II و ک‍ادم‍م‍ی‍وم 1393 ‭2000،/566،ت ی ش پ Get XML Data 8 بار
13 6808 م‍طال‍ع‍ه‌ رف‍ت‍ار ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ داروی‌ آم‍وک‍س‍ی‌ س‍ی‍ل‍ی‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍ک‍ت‍رود خ‍م‍ی‍ر ک‍رب‍ن‍ی‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍ان‍وذرات‌ TiO2 و م‍ت‍رون‍ی‍دازول‌ ب‍ا ال‍ک‍ت‍رود ک‍رب‍ن‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ ای‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍ان‍وذرات‌ گ‍راف‍ن‌ اک‍س‍ی‍د 1394 ‭2000،/577،ت ی ش پ Get XML Data 9 بار
14 6805 ت‍ه‍ی‍ه‌ ل‍ی‍گ‍ان‍ده‍ای‌ ج‍دی‍د پ‍ن‍ت‍ا آزا دی‌ ان‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ اث‍ر اس‍ت‍خ‍لاف‌ ه‍ا ب‍ر ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ آن‌ ه‍ا ب‍ا ی‍ون‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ واس‍طه‌ +Hg2، +Zn2 و +Cd2 ب‍ه‌ روش‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ری 1393 ‭2000،/564،ت ی ش پ Get XML Data 8 بار
15 6804 م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ل‍ی‍گ‍ان‍د 2,2]piperazine-1,4-diylbis(2,1-phenylenenitrilomethylylidene)]diphenol ب‍ا ی‍ون‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ و پ‍ی‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ی‍ظ م‍س‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ن‍ق‍طه‌ اب‍ری‌ ش‍دن‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ آن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ طی‍ف‌ ن‍ورس‍ن‍ج‍ی 1393 ‭2000،/562،ت ی ش پ Get XML Data 8 بار
16 6801 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ل‍ی‍گ‍ان‍ده‍ای‌ ج‍دی‍د پ‍ن‍ت‍ا آزا دی‌ ان‌ م‍ت‍ا- م‍ت‍وک‍س‍ی‌ ف‍ن‍ی‍ل‌ آل‍ک‍ی‍ل‌ دار و م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ آن‌ ب‍ا ی‍ون‌ ف‍ل‍زی‌ Hg+2 در ح‍لال‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ان‍ول‌ و اس‍ت‍ون‍ی‍ت‍ری‍ل‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ری 1393 ‭2000،/548،ت ی ش پ Get XML Data 6 بار
17 6802 طراح‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رود ک‍رب‍ن‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ ای‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا م‍ن‍گ‍ن‍ز دی‌ اک‍س‍ی‍د و ن‍ان‍و ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ داروه‍ای‌ ای‍م‍ی‌ پ‍رام‍ی‍ن‌ و آم‍ل‍ودی‍پ‍ی‍ن 1393 ‭2000،/557،ت ی ش پ Get XML Data 10 بار
18 6803 م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ره‍م‍ک‍ن‍ش‌ ل‍ی‍گ‍ان‍د4 -م‍ت‍وک‍س‍ی‌ ک‍رب‍ون‍ی‍ل‌ -9،7-دی‌ م‍ت‍ی‍ل‌-10،8،6،2-ت‍ت‍را اک‍س‍و-1-اک‍س‍ا-9،7- دی‌ آزا- اس‍پ‍ی‍رو[5.4] دک‌3 - ان‌ -3- ال‍ی‍ت‌ ای‍زوب‍وت‍ی‍ل‌ - آم‍ون‍ی‍وم‌ ب‍ا ب‍رخ‍ی‌ ی‍ون‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌؛ پ‍ی‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ی‍ظ ن‍ی‍ک‍ل‌ II)( ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ن‍ق‍طه‌ اب‍ری‌ ش‍دن‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ آن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ طی‍ف‌ ن‍ورس‍ن‍ج‍ی‌ و ن‍ش‍ر ات‍م‍ی‌ ب‍ا پ‍لاس‍م‍ای‌ ج‍ف‍ت‌ ش‍ده‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ 1393 ‭2000،/561،ت ی ش پ Get XML Data 9 بار
19 6790 طراح‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روده‍ای‌ خ‍م‍ی‍ر ک‍رب‍ن‍ی‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ج‍دی‍د ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ و ب‍رخ‍ی‌ ل‍ی‍گ‍ان‍ده‍ای‌ س‍ن‍ت‍زی‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍وم‍ت‍ری‌ ی‍ون‌ ه‍ای‌ م‍س‌ (II) ، ج‍ی‍وه‌(II) و ن‍ق‍ره‌ 1392 ‭2000،/514،ت ی ش پ Get XML Data 7 بار
20 6789 ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ل‍ی‍گ‍ان‍ده‍ای‌ ج‍دی‍د پ‍ن‍ت‍ا آزا دی‌ ان‌ ب‍دون‌ اس‍ت‍خ‍لاف‌ ،ت‍ک‌ اس‍ت‍خ‍لاف‍ی‌ و دو اس‍ت‍خ‍لاف‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ری‌ آن‌ ه‍ا ب‍ا ی‍ون‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی 1392 ‭2000،/513،ت ی ش پ Get XML Data 7 بار
21 6776 طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ال‍ک‍ت‍روده‍ای‌ پ‍ای‍ه‌ خ‍م‍ی‍ر ک‍رب‍ن‍ی‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍ان‍وذرات‌ طلای‌ خ‍ودب‍خ‍ودی‌ ج‍ف‍ت‌ ش‍ده‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ی‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ا س‍ل‌ - ژل‌ ،ن‍ان‍ول‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ و ب‍رخ‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ س‍ن‍ت‍زی‌ ج‍دی‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ون‌ - دوس‍ت‌ ب‍رای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍وم‍ت‍ری‌ ی‍ون‌ ه‍ای‌ 1390 ‭2000،/461،ت ی ش پ Get XML Data 7 بار
22 6777 م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ری‌ ل‍ی‍گ‍ان‍د1 - (4- ن‍ی‍ت‍روب‍ن‍زی‍ل‍ی‍دی‍ن‌) ت‍ی‍وس‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ازی‍د ب‍ا ی‍ون‌ ه‍ای‌ م‍س‌ و ک‍ادم‍ی‍وم‌ و اس‍ت‍خ‍راج‌ ن‍ق‍طه‌ اب‍ری‌ م‍ق‍ادی‍ر ن‍اچ‍ی‍ز م‍س‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌ و ن‍ش‍ر ات‍م‍ی‌ پ‍لاس‍م‍ا 1390 ‭2000،/465،ت ی ش پ Get XML Data 8 بار
23 6778 ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ ی‍ون‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ روی‌ لای‍ه‌ ن‍ازک‌ ت‍ب‍ادل‌ ی‍ون‍ی‌ ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍وم‌ IV)( ه‍ی‍دروژن‌ ف‍س‍ف‍ات 1390 ‭2000،/470،ت ی ش پ Get XML Data 11 بار
24 6775 ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ غ‍ل‍ظت‌ س‍ل‍ن‍ی‍م‌، آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍م‌ و ک‍ادم‍ی‍م‌ و ب‍رخ‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر ض‍روری‌ در دان‍ه‌، ری‍ش‍ه‌ و ان‍دام‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ گ‍ی‍اه‌ س‍وی‍ا 1372 ‭2000،/46،ت ی ش پ Get XML Data 9 بار
25 6774 س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار و م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ج‍دی‍د ت‍ری‌ آزن‌ غ‍ی‍ر م‍ت‍ق‍ارن‌ ن‍ی‍ت‍رودار ب‍ا ی‍ون‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ ع‍ن‍اص‍ر واس‍طه‌ و اس‍ت‍خ‍راج‌ ف‍از ج‍ام‍د ع‍ن‍اص‍ر ن‍ق‍ره‌I)) و ج‍ی‍وه‌II)( ت‍وس‍ط ن‍ان‍وذرات‌ اک‍س‍ی‍د آه‍ن‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ل‍ی‍گ‍ان‍د1 - (ارت‍وات‍وک‍س‍ی‌ ف‍ن‍ی‍ل‌) -3- (م‍ت‍ان‍ی‍ت‍روف‍ن‍ی‍ل‌) ت‍ری‌ آزن‌ 1390 ‭2000،/459،ت ی ش پ Get XML Data 7 بار
صفحه 1 از 413    
اولین
قبلی
1
...