مشاهده پایان‌نامه

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید Search thesis Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شناسه پایان‌نامه رشته تحصیلی XML مشاهده
1 13 ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ت‍وث‍ی‍ق‌ اس‍ن‍اد ت‍ج‍اری‌, ‭9620،/4،خ قح ژ پ Get XML Data 8 بار
2 408 م‍خ‍ت‍ل‍ط س‍ازی‌ ه‍ی‍ل‍ب‍رت‌ *-C م‍دول‍ه‍ای‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ض‍رب‍گ‍ره‍ای‌ K)،B(H و ای‍ن‍ول‍وش‍ن‌ ه‍ای‌ روی ‍1384 ‭2810،/19،م ی ر د پ Get XML Data 3 بار
3 813 ش‍رط ب‍ن‍دی‌ و اح‍ک‍ام‌ آن‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ 0 ‭9510،/1،قف د پ Get XML Data 2 بار
4 814 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ اخ‍ت‍لالات‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ دخ‍ت‍ران‌ دان‍ش‍ج‍وی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ 0 ‭3000،/35،ر ت پ Get XML Data 3 بار
5 825 آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ت‍رک‍ی‍ه‌ 0 ‭700،/126،ر ب پ Get XML Data 2 بار
6 1501 ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ اج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ در م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ 0 ‭700،/368،ر ب پ Get XML Data 2 بار
7 2063 دی‍دگ‍اه‌ ب‍رگ‍س‍ون‌ در م‍ورد ش‍ه‍ود و اش‍ارات‌ آن‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت 0 ‭900،/89،ت لف پ Get XML Data 2 بار
8 2163 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍اری‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ م‍دارس‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ 0 ‭3000،/10،ر ت پ Get XML Data 2 بار
9 2370 ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ وه‍ل‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ درم‍ان‍ده‌ س‍از ع‍ض‍لات‌ ارک‍ت‍ور اس‍پ‍ای‍ن‌ ب‍ر زم‍ان‌ رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ پ‍ای‍داری‌ پ‍س‌ از اج‍رای‌ ح‍رک‍ت‌ پ‍رش‌ - ف‍رود ت‍ک‌ پ‍ا ب‍ا ان‍دام‌ م‍س‍ل‍ط و غ‍ی‍ر م‍س‍ل‍ط 0 ‭3000،/433،ر ت پ Get XML Data 2 بار
10 2457 ت‍اث‍ی‍ر ه‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ و ث‍ب‍ات‌ ده‍ن‍ده‌ ب‍ر درد، خ‍س‍ت‍گ‍ی‌، ن‍ات‍وان‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ و ام‍ت‍ی‍ازات‌ SFMA زن‍ان‌ در دوره‌ پ‍س‌ از زای‍م‍ان 0 ‭3000،/503،ر ت پ Get XML Data 2 بار
11 2502 ت‍اث‍ی‍ر اف‍زای‍ش‌ م‍س‍اف‍ت‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ و ت‍رج‍ی‍ح‌ اف‍راد ب‍ر دق‍ت‌ اج‍را و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ EMG ع‍ض‍لات‌ در پ‍رت‍اب‌ دارت‌ 0 ‭3000،/370،ر ت پ Get XML Data 3 بار
12 2511 اث‍ر س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و خ‍ل‍ق‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ض‍م‍ن‍ی 0 ‭3000،/423،ر ت پ Get XML Data 2 بار
13 2571 ت‍اث‍ی‍ر ح‍اد ت‍م‍ری‍ن‌ پ‍لای‍وم‍ت‍ری‍ک‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍ر ارت‍ف‍اع‌ ف‍رود ب‍ر ب‍رخ‍ی‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روم‍ای‍وگ‍راف‍ی‌ ف‍رود - پ‍رش‌ پ‍س‍ران‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ 0 ‭3000،/359،ر ت پ Get XML Data 2 بار
14 2667 راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ن‍ش‌ زای‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ 0 ‭3000،/411،ر ت پ Get XML Data 2 بار
15 2683 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ک‍اف‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ اس‍ت‍خ‍ره‍ای‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ ف‍ن‌ س‍روک‍وال‌ ‭3000،/478،ر ت پ Get XML Data 2 بار
16 2926 م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍اد ده‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ س‍ی‍ن‍وپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ و اث‍رات‌ آن‌ در ت‍اس‍ی‍س‌ ف‍رودگ‍اه‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭8000،/180،غج پ Get XML Data 3 بار
17 3441 ش‍رای‍ط و ح‍دود ب‍طلان‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ت‍اج‍ر ورش‍ک‍س‍ت‍ه 0 ‭9600،/102،خ قح پ Get XML Data 2 بار
18 4774 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رم‍ان‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ن‍ف‍ی‌ اث‍ر ژرژ س‍ال‍م‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ادب‍ی‌ اگ‍زی‍س‍ت‍ان‍س‍ی‍ال‍ی‍س‍م 0 ‭6000،/128،ع د ا پ Get XML Data 2 بار
19 4950 ص‍ور خ‍ی‍ال‌ در غ‍زل‍ی‍ات‌ خ‍واج‍وی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭4000،/159،ف د ا پ Get XML Data 3 بار
20 5055 ش‍ب‍ل‍ی‌، ش‍رح‌ اح‍وال‌ و آث‍ار او در م‍ن‍اب‍ع‌ اول‍ی‍ه‌ ت‍ص‍وف‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭4000،/26،ف د ا پ Get XML Data 2 بار
21 5064 ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ : ک‍ت‍اب‌ اول‌ و دوم‌ از ادب‌ ع‍رب‍ی‌ دک‍ت‍ر طه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ 0 ‭4000،/27،ف د ا پ Get XML Data 2 بار
22 5093 ش‍رح‌ اص‍طلاح‍ات‌ دی‍وان‍ی‌ ع‍ال‍م‌ آرای‌ ن‍ادری‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭4000،/37،ف د ا پ Get XML Data 2 بار
23 5094 ش‍ی‍طان‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ارف‍ان‌ : ب‍ررس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ دف‍اع‌ از اب‍ل‍ی‍س‌ در آث‍ار ح‍لاج‌ ، غ‍زال‍ی‌ ، ع‍ی‍ن‌ال‍ق‍ض‍ات‌ ، ع‍طار ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭4000،/38،ف د ا پ Get XML Data 2 بار
24 5097 اص‍طلاح‍ات‌ دی‍وان‍ی‌ دوره‌ ق‍اج‍ار ، ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ن‍ت‍ظم‌ ن‍اص‍ری‌ و ال‍م‍اث‍ر و الاث‍ار ب‍ی‌ ت‍ا ‭4000،/41،ف د ا پ Get XML Data 2 بار
25 5100 دی‍دگ‍اه‌ه‍ای‌ ن‍ق‍د اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در آث‍ار ع‍ب‍ی‍د زاک‍ان‍ی‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭4000،/45،ف د ا پ Get XML Data 2 بار
صفحه 1 از 413    
قبلی
1
...