مشاهده پایان‌نامه

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید Search thesis Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شناسه پایان‌نامه رشته تحصیلی XML مشاهده
1 13 ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ت‍وث‍ی‍ق‌ اس‍ن‍اد ت‍ج‍اری‌, ‭9620،/4،خ قح ژ پ Get XML Data 26 بار
2 408 م‍خ‍ت‍ل‍ط س‍ازی‌ ه‍ی‍ل‍ب‍رت‌ *-C م‍دول‍ه‍ای‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ض‍رب‍گ‍ره‍ای‌ K)،B(H و ای‍ن‍ول‍وش‍ن‌ ه‍ای‌ روی ‍1384 ‭2810،/19،م ی ر د پ Get XML Data 12 بار
3 813 ش‍رط ب‍ن‍دی‌ و اح‍ک‍ام‌ آن‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ 0 ‭9510،/1،قف د پ Get XML Data 13 بار
4 814 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ اخ‍ت‍لالات‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ دخ‍ت‍ران‌ دان‍ش‍ج‍وی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ 0 ‭3000،/35،ر ت پ Get XML Data 12 بار
5 825 آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ت‍رک‍ی‍ه‌ 0 ‭700،/126،ر ب پ Get XML Data 12 بار
6 1501 ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ اج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ در م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ 0 ‭700،/368،ر ب پ Get XML Data 14 بار
7 2063 دی‍دگ‍اه‌ ب‍رگ‍س‍ون‌ در م‍ورد ش‍ه‍ود و اش‍ارات‌ آن‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت 0 ‭900،/89،ت لف پ Get XML Data 15 بار
8 2163 ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍اری‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ م‍دارس‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ 0 ‭3000،/10،ر ت پ Get XML Data 10 بار
9 2370 ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ وه‍ل‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ درم‍ان‍ده‌ س‍از ع‍ض‍لات‌ ارک‍ت‍ور اس‍پ‍ای‍ن‌ ب‍ر زم‍ان‌ رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ پ‍ای‍داری‌ پ‍س‌ از اج‍رای‌ ح‍رک‍ت‌ پ‍رش‌ - ف‍رود ت‍ک‌ پ‍ا ب‍ا ان‍دام‌ م‍س‍ل‍ط و غ‍ی‍ر م‍س‍ل‍ط 0 ‭3000،/433،ر ت پ Get XML Data 11 بار
10 2457 ت‍اث‍ی‍ر ه‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ و ث‍ب‍ات‌ ده‍ن‍ده‌ ب‍ر درد، خ‍س‍ت‍گ‍ی‌، ن‍ات‍وان‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ و ام‍ت‍ی‍ازات‌ SFMA زن‍ان‌ در دوره‌ پ‍س‌ از زای‍م‍ان 0 ‭3000،/503،ر ت پ Get XML Data 12 بار
11 2502 ت‍اث‍ی‍ر اف‍زای‍ش‌ م‍س‍اف‍ت‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ و ت‍رج‍ی‍ح‌ اف‍راد ب‍ر دق‍ت‌ اج‍را و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ EMG ع‍ض‍لات‌ در پ‍رت‍اب‌ دارت‌ 0 ‭3000،/370،ر ت پ Get XML Data 11 بار
12 2511 اث‍ر س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و خ‍ل‍ق‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ض‍م‍ن‍ی 0 ‭3000،/423،ر ت پ Get XML Data 12 بار
13 2571 ت‍اث‍ی‍ر ح‍اد ت‍م‍ری‍ن‌ پ‍لای‍وم‍ت‍ری‍ک‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍ر ارت‍ف‍اع‌ ف‍رود ب‍ر ب‍رخ‍ی‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روم‍ای‍وگ‍راف‍ی‌ ف‍رود - پ‍رش‌ پ‍س‍ران‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ 0 ‭3000،/359،ر ت پ Get XML Data 10 بار
14 2667 راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ن‍ش‌ زای‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ 0 ‭3000،/411،ر ت پ Get XML Data 14 بار
15 2683 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ک‍اف‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ اس‍ت‍خ‍ره‍ای‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ ف‍ن‌ س‍روک‍وال‌ ‭3000،/478،ر ت پ Get XML Data 8 بار
16 2926 م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍اد ده‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ س‍ی‍ن‍وپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ و اث‍رات‌ آن‌ در ت‍اس‍ی‍س‌ ف‍رودگ‍اه‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭8000،/180،غج پ Get XML Data 14 بار
17 3441 ش‍رای‍ط و ح‍دود ب‍طلان‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ت‍اج‍ر ورش‍ک‍س‍ت‍ه 0 ‭9600،/102،خ قح پ Get XML Data 11 بار
18 4774 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رم‍ان‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ن‍ف‍ی‌ اث‍ر ژرژ س‍ال‍م‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ادب‍ی‌ اگ‍زی‍س‍ت‍ان‍س‍ی‍ال‍ی‍س‍م 0 ‭6000،/128،ع د ا پ Get XML Data 16 بار
19 4950 ص‍ور خ‍ی‍ال‌ در غ‍زل‍ی‍ات‌ خ‍واج‍وی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭4000،/159،ف د ا پ Get XML Data 12 بار
20 5055 ش‍ب‍ل‍ی‌، ش‍رح‌ اح‍وال‌ و آث‍ار او در م‍ن‍اب‍ع‌ اول‍ی‍ه‌ ت‍ص‍وف‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭4000،/26،ف د ا پ Get XML Data 11 بار
21 5064 ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ : ک‍ت‍اب‌ اول‌ و دوم‌ از ادب‌ ع‍رب‍ی‌ دک‍ت‍ر طه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ 0 ‭4000،/27،ف د ا پ Get XML Data 11 بار
22 5093 ش‍رح‌ اص‍طلاح‍ات‌ دی‍وان‍ی‌ ع‍ال‍م‌ آرای‌ ن‍ادری‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭4000،/37،ف د ا پ Get XML Data 15 بار
23 5094 ش‍ی‍طان‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ارف‍ان‌ : ب‍ررس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ دف‍اع‌ از اب‍ل‍ی‍س‌ در آث‍ار ح‍لاج‌ ، غ‍زال‍ی‌ ، ع‍ی‍ن‌ال‍ق‍ض‍ات‌ ، ع‍طار ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭4000،/38،ف د ا پ Get XML Data 11 بار
24 5097 اص‍طلاح‍ات‌ دی‍وان‍ی‌ دوره‌ ق‍اج‍ار ، ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ن‍ت‍ظم‌ ن‍اص‍ری‌ و ال‍م‍اث‍ر و الاث‍ار ب‍ی‌ ت‍ا ‭4000،/41،ف د ا پ Get XML Data 11 بار
25 5100 دی‍دگ‍اه‌ه‍ای‌ ن‍ق‍د اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در آث‍ار ع‍ب‍ی‍د زاک‍ان‍ی‌ ب‍ی‌ ت‍ا ‭4000،/45،ف د ا پ Get XML Data 12 بار
صفحه 1 از 413    
اولین
قبلی
1
...