مشاهده پایان‌نامه

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید Search thesis Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شناسه پایان‌نامه رشته تحصیلی XML مشاهده
1 10192 ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ گ‍ی‍لان‌ 2536 ‭8000،/2،غج پ Get XML Data 17 بار
2 10191 م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍س‍ت‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ 1349 ‭700،/120،ر ب پ Get XML Data 6 بار
3 10190 گ‍زارش‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ دان‍ش‍س‍راه‍ای‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ ه‍ف‍ت‌ ن‍ف‍ر از دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‍س‍رای‌ ع‍ال‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ 1333 ‭700،/119،ر ب پ Get XML Data 6 بار
4 10189 ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ چ‍اق‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ ت‍وزی‍ع‌ چ‍رب‍ی‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌ در پ‍س‍ران‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ 14-16 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز 1380 ‭3000،/292،ر ت پ Get XML Data 7 بار
5 10188 Etude de l`influence de gaz etrangers sur la formation d`ions H3 dans un spectrometrs de masse 1966 ‭2000،/83،ی ش پ Get XML Data 8 بار
6 10187 Contribution a l`etude des acides et anhydrides sulfatoboriques 1970 ‭2000،/82،ی ش پ Get XML Data 6 بار
7 10186 Action photochimique du chlorure de nitrosyle sur des bromo 1 N alcanes et des chlorures d`acid 1955 ‭2000،/81،ی ش پ Get XML Data 7 بار
8 10185 kinetics of som solid-solid reactions involving sugars and amino acid 1955 ‭2000،/80،ی ش پ Get XML Data 6 بار
9 10184 Reactions de bicyclisation radicalaire a partir de n_chloroamines ethyleniques ,nouvelle voie d acces aux derives de lindolizidine et de la pyrrolizidine 1955 ‭2000،/78،ی ش پ Get XML Data 5 بار
10 10183 Contribution a letude sterique du remplacement d un hydroxyle cyclohexanique par un atome de chlore 1955 ‭2000،/77،ی ش پ Get XML Data 6 بار
11 10182 application des mesures de permittivite et deffet dielectrique non lineaire a letude dequilibres conformaationnels en phase liquide 1975 ‭2000،/76،ی ش پ Get XML Data 8 بار
12 10181 ی‍ون‍س‍ک‍و و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ آن‌ در ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ 1347 ‭700،/125،ر ب پ Get XML Data 5 بار
13 10180 ک‍ل‍ون‌ ک‍ردن‌ DNA ک‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ ی‌ اپ‍ی‌ ت‍وپ‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ آن‍ت‍ی‌ ژن‌ EgTrp اک‍ی‍ن‍وک‍وک‍وس‌ گ‍ران‍ول‍وزوس‌ ب‍رای‌ ل‍ن‍ف‍وس‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ T در وک‍ت‍ور pEGFP-N1 و ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ آن‌ در س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ 1393 ‭2600،/568،ژ ی ز پ Get XML Data 7 بار
14 10179 ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ و واس‍طه‌ گ‍ری‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و ن‍وع‌ م‍درس‍ه‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا خ‍لاق‍ی‍ت‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ 1393 ‭800،/330،ت ر پ Get XML Data 5 بار
15 10178 ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ض‍ری‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ دو آزم‍ون‌ م‍ات‍ری‍س‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رو ری‍ون‌ وم‍ک‍ع‍ب‍ه‍ای‌ ک‍ه‍س‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ 11 س‍ال‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 16 ت‍ه‍ران‌ 1372 ‭500،/42،ک Get XML Data 5 بار
16 10177 ای‍دئ‍ول‍وژی‌ گ‍رای‍ی‌ در س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر رواب‍ط ای‍ران‌ و ع‍رب‍س‍ت‍ان‌1357-1388 1391 ‭9200،/26،ب ر پ Get XML Data 6 بار
17 10176 راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ اع‍ص‍اب‌ وروان‌ ب‍اوض‍ع‍ی‍ت‌ روان‍ی‌ ه‍م‍س‍ران‍ش‍ان‌ 1379 ‭500،/230،ش م پ Get XML Data 5 بار
18 10175 ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ زن‍ان‌ 1393 ‭500،/389،ش م پ Get XML Data 5 بار
19 10174 ب‍ررس‍ی‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍لاس‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍رم‌ آب‍اد در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌1377-78 1379 ‭600،/69،آ م پ Get XML Data 5 بار
20 10173 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر طرح‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌ وی‍ه‍ج‌ ب‍ر روی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ آب‌ ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ ق‍روه 1389 ‭2400،/325،آ م ز پ Get XML Data 5 بار
21 10172 ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ لای‍ه‌ ن‍ازک‌ ب‍رم‍وای‍ن‍دی‍م‌ ف‍ت‍ال‍وس‍ی‍ان‍ی‍ن‌ BrInPc)( و اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ح‍س‍گ‍ر گ‍ازی‌ 1391 ‭2200،/200،ی ف پ Get XML Data 5 بار
22 10171 راب‍طه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و ک‍م‍روی‍ی‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر س‍ال‌ س‍وم‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 17 ت‍ه‍ران‌ و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ج‍ه‍رم‌ 1377 ‭500،/263،ک Get XML Data 5 بار
23 10170 ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ک‍ن‍ت‍رل‌وس‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز در ن‍ی‍م‍س‍ال‌دوم‌77-78 1378 ‭500،/221،ش م پ Get XML Data 4 بار
24 10169 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ م‍رب‍ی‍ان‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‌ ک‍ش‍اورزی‌ ک‍ش‍ور در ک‍ارای‍ی‌ آن‍ان‌ 1378 ‭700،/154،ر ب پ Get XML Data 16 بار
25 10168 راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردخ‍ان‍واده‌وه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ پ‍ای‍ه‌ه‍ای‌ دوم‌ وس‍وم‌راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌(82-83) 1383 ‭500،/265،ش م پ Get XML Data 6 بار
صفحه 1 از 413    
قبلی
1
...