مشاهده پایان‌نامه

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید Search thesis Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شناسه پایان‌نامه رشته تحصیلی XML مشاهده
1 10192 ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ گ‍ی‍لان‌ 2536 ‭8000،/2،غج پ Get XML Data 84 بار
2 10191 م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍س‍ت‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ 1349 ‭700،/120،ر ب پ Get XML Data 56 بار
3 10190 گ‍زارش‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ دان‍ش‍س‍راه‍ای‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ ه‍ف‍ت‌ ن‍ف‍ر از دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‍س‍رای‌ ع‍ال‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ 1333 ‭700،/119،ر ب پ Get XML Data 57 بار
4 10189 ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ چ‍اق‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ ت‍وزی‍ع‌ چ‍رب‍ی‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌ در پ‍س‍ران‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ 14-16 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز 1380 ‭3000،/292،ر ت پ Get XML Data 58 بار
5 10188 Etude de l`influence de gaz etrangers sur la formation d`ions H3 dans un spectrometrs de masse 1966 ‭2000،/83،ی ش پ Get XML Data 56 بار
6 10187 Contribution a l`etude des acides et anhydrides sulfatoboriques 1970 ‭2000،/82،ی ش پ Get XML Data 53 بار
7 10186 Action photochimique du chlorure de nitrosyle sur des bromo 1 N alcanes et des chlorures d`acid 1955 ‭2000،/81،ی ش پ Get XML Data 54 بار
8 10185 kinetics of som solid-solid reactions involving sugars and amino acid 1955 ‭2000،/80،ی ش پ Get XML Data 55 بار
9 10184 Reactions de bicyclisation radicalaire a partir de n_chloroamines ethyleniques ,nouvelle voie d acces aux derives de lindolizidine et de la pyrrolizidine 1955 ‭2000،/78،ی ش پ Get XML Data 54 بار
10 10183 Contribution a letude sterique du remplacement d un hydroxyle cyclohexanique par un atome de chlore 1955 ‭2000،/77،ی ش پ Get XML Data 54 بار
11 10182 application des mesures de permittivite et deffet dielectrique non lineaire a letude dequilibres conformaationnels en phase liquide 1975 ‭2000،/76،ی ش پ Get XML Data 57 بار
12 10181 ی‍ون‍س‍ک‍و و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ آن‌ در ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ 1347 ‭700،/125،ر ب پ Get XML Data 56 بار
13 10180 ک‍ل‍ون‌ ک‍ردن‌ DNA ک‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ ی‌ اپ‍ی‌ ت‍وپ‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ آن‍ت‍ی‌ ژن‌ EgTrp اک‍ی‍ن‍وک‍وک‍وس‌ گ‍ران‍ول‍وزوس‌ ب‍رای‌ ل‍ن‍ف‍وس‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ T در وک‍ت‍ور pEGFP-N1 و ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ آن‌ در س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ 1393 ‭2600،/568،ژ ی ز پ Get XML Data 52 بار
14 10179 ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ و واس‍طه‌ گ‍ری‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و ن‍وع‌ م‍درس‍ه‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا خ‍لاق‍ی‍ت‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ 1393 ‭800،/330،ت ر پ Get XML Data 56 بار
15 10178 ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ض‍ری‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ دو آزم‍ون‌ م‍ات‍ری‍س‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رو ری‍ون‌ وم‍ک‍ع‍ب‍ه‍ای‌ ک‍ه‍س‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ 11 س‍ال‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 16 ت‍ه‍ران‌ 1372 ‭500،/42،ک Get XML Data 53 بار
16 10177 ای‍دئ‍ول‍وژی‌ گ‍رای‍ی‌ در س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر رواب‍ط ای‍ران‌ و ع‍رب‍س‍ت‍ان‌1357-1388 1391 ‭9200،/26،ب ر پ Get XML Data 53 بار
17 10176 راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ اع‍ص‍اب‌ وروان‌ ب‍اوض‍ع‍ی‍ت‌ روان‍ی‌ ه‍م‍س‍ران‍ش‍ان‌ 1379 ‭500،/230،ش م پ Get XML Data 50 بار
18 10175 ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ زن‍ان‌ 1393 ‭500،/389،ش م پ Get XML Data 54 بار
19 10174 ب‍ررس‍ی‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍لاس‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍رم‌ آب‍اد در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌1377-78 1379 ‭600،/69،آ م پ Get XML Data 50 بار
20 10173 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر طرح‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌ وی‍ه‍ج‌ ب‍ر روی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ آب‌ ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ دش‍ت‌ ق‍روه 1389 ‭2400،/325،آ م ز پ Get XML Data 52 بار
21 10172 ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ لای‍ه‌ ن‍ازک‌ ب‍رم‍وای‍ن‍دی‍م‌ ف‍ت‍ال‍وس‍ی‍ان‍ی‍ن‌ BrInPc)( و اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ح‍س‍گ‍ر گ‍ازی‌ 1391 ‭2200،/200،ی ف پ Get XML Data 51 بار
22 10171 راب‍طه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و ک‍م‍روی‍ی‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر س‍ال‌ س‍وم‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 17 ت‍ه‍ران‌ و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ج‍ه‍رم‌ 1377 ‭500،/263،ک Get XML Data 49 بار
23 10170 ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ک‍ن‍ت‍رل‌وس‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز در ن‍ی‍م‍س‍ال‌دوم‌77-78 1378 ‭500،/221،ش م پ Get XML Data 49 بار
24 10169 ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ م‍رب‍ی‍ان‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‌ ک‍ش‍اورزی‌ ک‍ش‍ور در ک‍ارای‍ی‌ آن‍ان‌ 1378 ‭700،/154،ر ب پ Get XML Data 71 بار
25 10168 راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردخ‍ان‍واده‌وه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ پ‍ای‍ه‌ه‍ای‌ دوم‌ وس‍وم‌راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌(82-83) 1383 ‭500،/265،ش م پ Get XML Data 52 بار
صفحه 1 از 413    
اولین
قبلی
1
...