مشاهده پایان‌نامه

شناسه پایان‌نامه ‭9020،/1،س لع ژ پ
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی KHU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی Especification of politic from the Imam Alis lookout
عنوان فارسی ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌),
سال تحصیلی 1390
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
تعداد صفحات 80ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
آدرس وب سایت
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ص‍اح‍ب‍ی‌
استاد راهنما دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍د ول‍ی‌ م‍درس‌
استاد مشاور
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 22 بار
برگشت به فهرست