:: مشاهده پایان‌نامه ::
شناسه پایان‌نامه 800/2پ‌
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی khu
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی تفاوت ارزش های اجتماعی واخلاقی جوانان و بزرگسالان
سال تحصیلی 1352
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 102ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
آدرس وب سایت
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی بله
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده ع‍ل‍ی‌دلاوران‌، م‍ح‍م‍درض‍ا اص‍غ‍ری‌،
استاد راهنما دک‍ت‍ر اب‍راه‍ی‍م‌ ه‍اش‍م‍ی‌،
استاد مشاور
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 31 بار
برگشت به فهرست