:: مشاهده پایان‌نامه ::
شناسه پایان‌نامه 500/100پ‌
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی khu
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه خوارزمی
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی گ‍زارش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ارت‍ب‍اط م‍ی‍ان‌ ن‍م‍رات‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ درس‍ی‌ ک‍لاس‍ه‍ای‌ اول‌ و س‍وم‌ و پ‍ن‍ج‍م‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌
سال تحصیلی 1350
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز
شماره بازیابی irandoc
زبان فارسی
رشته تحصیلی م‍ش‍اوره‌ و راه‍ن‍م‍ای‍ی‌
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تعداد صفحات 110ص‌
مشخصات ظاهری
مندرجات
آدرس وب سایت
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی خیر
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی
واژه‌های کلیدی به انگلیسی
واژه‌های کلیدی به فارسی
پدیدآورنده رح‍ی‍م‌ ک‍م‍ال‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‌،
استاد راهنما دک‍ت‍ر ام‍ی‍ن‌ ف‍خ‍رال‍س‍ادات‌،
استاد مشاور
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 26 بار
برگشت به فهرست