:: مشاهده کنفرانس ::
عنوان فارسی نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل
عنوان انگلیسی 9th conference of command, control, communication and computers intelligence
عنوان مختصر
نماینده اصلی در سامانه
زبان اصلی کنفرانس فارسی
زبان دوم کنفرانس فارسی
سازمان برگزار کننده
کد کنفرانس (doi)
کد کنفرانس (pii)
کد کنفرانس (issn)
کد کنفرانس (eissn)
کد کنفرانس (كتابخانه ملی)
کد کنفرانس (hbi)
کد کنفرانس (جهاد دانشگاهی)
کد کنفرانس (وزارت علوم)
کد کنفرانس (magiran)
کد کنفرانس (يكتاوب)
موضوع اصلی کنفرانس
رده کنفرانس
تاریخ آغاز برگزاری ۱۳۹۵/۹/۴
تاریخ پایان کنفرانس 0
دوره برگزاری
نوع دسترسی
پست الكترونیک
نشانی پایگاه http://c4i1395.khu.ac.ir
نشانی دبیرخانه - فارسی
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه
دورنگار
رییس کنفرانس
دبیر علمی
دبیر اجرایی
مدیر اجرایی
مدیر پایگاه
نرم‌افزار مورد استفاده
دارای خروجی XML مقالات 0
وضعیت سایت 0
قابل مشاهده در فهرست عمومی 0
محورهای کنفرانس
سطح کنفرانس
تعداد تبت نام شوندگان
تعداد شركت كنندگان
تعداد مقالات پوستری
تعداد مقالات سخنرانی
تعداد سخنرانان مدعو داخلی
تعداد سخنرانان مدعو خارجی
کارگاههای تخصصی
نمایشگاههای جانبی
بازآموزی
امتیاز بازآموزی
آدرس محل برگزاری
نشانی اینترنتی كتابچه خلاصه مقالات
نشانی اینترنتی لوگو
نشانی اینترنتی پوستر همایش
نشانی اینترنتی برنامه برگزاری
محل تامین اعتبار
برگشت به فهرست